Vanliga frågor och svar 2017

1. Jag har ny e-postadress, hur uppdaterar jag den hos RJ?
Om du har glömt eller ändrat din e-postadress, kontakta en forskningssekreterare

2. Jag behöver ändra min adress och kan inte hitta den nya adressen i rullmenyn.
Klicka på "Ändra person- och adressuppgifter". Varje registrerad användare kan endast uppdatera sina egna personuppgifter. Adressändringen måste vara komplett, med lärosäte/organisation/företag, gatu-/boxadress, postnummer samt ort. Efter ett antal dagar kommer den nya adressen att finnas i rullmenyn.

3. Jag behöver ändra min titel. Hur gör jag?
Klicka på "Ändra person- och adressuppgifter". Varje registrerad användare kan endast uppdatera sin egen titel.

4. Hur får jag med utländska kollegor i ansökan när de saknar svenska personnummer?
För personer utan svenskt personnummer lägger du in födelsedatum, åååå-mm-dd.

5. Hur ska jag beräkna lönekostnader för medsökande utanför Sverige?
Som huvudsökande har du ansvar för hela ansökan. Det betyder att du måste ta reda på vilka lönenivåer och eventuella lönekostnadspåslag (LKP, motsv.) som gäller för samtliga medsökande oavsett vilket lärosäte eller vilken organisation de är knutna till, i Sverige såväl som utomlands.

6. Var ska jag lägga in min cv?
Du ska inte lägga in din cv utan beskriva din funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter i 'Projektbeskrivningen'. Däremot finns det möjlighet att under 'Publikationer' redovisa samtliga projektdeltagares viktigaste publikationer. Maximalt fem titlar per projektdeltagare.

7. Referenser – vad menas med det?
Referenser är den litteratur du eventuellt hänvisar till i din projektbeskrivning och de kan läggas in under "Referenser". Detta till skillnad från de publikationer du själv skrivit eller gett ut.

8. Ingår referenser i max antal tecken?
Nej, de kan du lägga in under den separata fliken 'Referenser'.

9. Vilka kostnader ska motiveras i projektbeskrivningen?
Alla kostnader måste specificeras och motiveras, även driftkostnader.

10. Hur beräknar RJ sina anslag?

  • Lönemedel till namngivna forskare: RJ beviljar i normalfallet de belopp som motsvarar forskarens faktiska löneläge och belopp som är motiverade i förhållande till forskningsuppgiften.
  • LKP och dylikt, det vill säga kostnader för sociala avgifter: beviljas i enlighet med beräkningarna från Arbetsgivarverket (och SPV). Däremot finansierar RJ inte lokalt beslutade påslag därutöver.
  • Kostnader för drift, inkl. personal som inte är namngiven i ansökan: RJ beviljar enbart de kostnader som är specificerade och motiverade i förhållande till forskningsuppgiften.

11. Hur beräknar RJ bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader (s.k. overhead)?
RJ:s bidrag varierar beroende på stödform, och på hur mycket forskning som bedrivs. För heltidsanställning (100 procent) i ett år (12 månader) utgår ett bidrag om 150 000 kronor (från och med 1 januari 2016). Arbetstidsvolymen i ett 3-årigt projekt med en 75-procentig anställning är 225 procent, vilket innebär att bidraget utgör 2,25 x 150 000 = 337 500 kronor.
För mer information kontakta fredrik.lundmark@rj.se.

12. Kan jag söka nya Projekt om ansökan blivit avslagen två år i rad i första omgången?
Nej, de projektledare eller projektdeltagare som fått avslag i första omgången två år i rad kan inte söka projektanslag året därpå.

13. Jag disputerar i början av året – kan jag söka Projekt?
Ja, om du hinner ta ut doktorsexamen innan sista ansökningsdag. All forskande personal måste vid ansökningstillfället ha avlagt sin doktorsexamen.

14. Kan jag vara med i mer än en ansökan om Projektanslag samma år?
Nej, du kan endast medverka i en (1) ansökan om Projekt, oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare. Den regeln begränsar dock inte möjligheten att söka inom en annan stödform. Du kan exempelvis söka Program och Projekt samtidigt.

15. Måste man ha slutredovisat innan man söker Projekt?
Samtliga projektdeltagare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare anslag som RJ beviljat, om inte annat angavs i utlysningen.

16. Ska jag skapa en ny ansökan inför andra omgången?
Nej, du ska omarbeta din befintliga ansökan.

17. Vilket språk ska jag använda när jag skriver en ansökan till RJ?
Titel och sammanfattning ska skrivas på både svenska och engelska. Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska. Även i den andra omgången ska projektbeskrivningen skrivas på engelska.
Särskilda utlysningar kan ha specifika regler, se respektive utlysning.

18. Måste forskare (äldre än 67 år) vara anställda hela året eller räcker det att vara anställd vid ansökningstillfället för att avlönas inom projektet?
Det räcker med att vara anställd vid projektets början.

19. Kan jag få förlängd dispositionstid i Projekt?
Ja, men bara om det gäller sjukdom eller föräldraledighet. RJ ger dock i samband med att projektet beviljas automatiskt ett extra år att disponera medlen. Kontakta din forskningssekreterare senast under sista halvåret av din dispositionstid om du behöver ansöka om förlängning på grund av föräldraledighet och sjukdom. Det är alltid projektledaren som ansöker om förlängd dispositionstid.