Riktade insatser

Slutredovisningen av projekt inom RJ:s olika riktade insatser görs dels genom en ekonomisk rapport, dels genom att de vetenskapliga resultaten rapporteras in.

Exempel på riktade insatser är RJ:s satsningar på riksdagsforskning, skatteforskning och styrning och granskning av det offentliga. Samtliga vetenskapliga redovisningar läggs ut på RJ:s webbplats. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning av projekt ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet. Redovisningen ska göras av projektledaren via RJ:s webbplats.

För att slutredovisa anslaget logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och avsluta med att klicka på ”Skicka in”. Slutredovisningen, både den ekonomiska och den vetenskapliga, ska även sändas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen fylls i av projektledaren i ett särskilt fält. I webbformuläret finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från projektet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer från projektet. Alla monografier och antologier som projektet genererar ska insändas till RJ i ett exemplar.

Enklast är att författa och färdigställa den vetenskapliga redovisningen och publikationslistan i ett word-dokument, som därefter klistras in på respektive sida. Redovisningen ska göras på svenska och engelska. Observera att systemet endast kan hantera enkel text, det vill säga inga kursiveringar, rubrikformat, symboler, formeltecken, bilder eller tabeller.

Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats. Den ska omfatta minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista) och vara en sammanhängande text.

Följande punkter ska som regel alltid redovisas. De kan kompletteras av frågor specifika för stödformen.

  • Projektets syfte samt eventuella ändringar i syftet under projektperioden
  • Projektets tre viktigaste resultat och ett resonemang om dessa
  • Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet
  • Projektets internationella förankring
  • Forskningsinformativa insatser utanför vetenskapssamhället
  • Projektets två viktigaste publikationer samt ett resonemang om dessa
  • Projektets publiceringsstrategi samt kommentarer till denna. För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur open access säkerställts.
  • Publikationslista, samt länkar till egna webbsidor