Realavkastningsmål och resultat

RJ har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet.

Från starten hade finansavdelningen som mål att minst värdesäkra kapitalet realt, det vill säga behålla kapitalets värde med hänsyn taget till inflationen. Detta ändrades 1997 till att avse en real avkastning på fem procent över tiden.

Sedan 2003 har styrelsen fastställt en placeringspolicy med mål att på lång sikt uppnå en genomsnittlig realavkastning om minst fyra procent per år. Med detta mål bedöms RJ kunna hålla en jämn nivå på forskningsanslagen och därmed finns förutsättningar att aktivt främja och stödja den vetenskapliga forskningen på lång sikt.

Måluppfyllelse

Tioårsöversikt – resultat och avkastning

Det finansiella resultatet uppgår för tioårsperioden 2005-2015 till 8 400 miljoner kronor. Total avkastningen uppgår till 134,0 procent och avkastningen på jämförelseindex till 117,4 procent. Den aktiva kapitalförvaltningen som bedrivs inom RJ:s finansavdelning har därmed överträffat referensportföljens jämförelseindex med sammanlagt 16,5 procentenheter. Detta är hänförligt till överavkastning mot index både i den taktiska tillgångsallokeringen och i delportföljerna svenska aktier, internationella aktier och räntebärande placeringar.

Den reala avkastningen uppgår sammantaget till 121,5 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet med 73,5 procentenheter. Den genomsnittliga reala avkastningen uppgår för perioden 2004 till 2015 till 8,3 procent per år jämfört med målet om 4,0 procent per år.

Tioårsöversikt – resultat och avkastning 2005-2010

Tioårsöversikt – resultat och avkastning 2011-2015