Årsberättelse

2013-12-18
Årsberättelse

Som fristående stiftelse har Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ansvaret för att utveckla sin verksamhet och för att förvalta kapitalet på ett sådant sätt så att RJ:s höga ambitioner som forskningsfinansiär kan förverkligas. RJ:s främsta uppgift är att finansiera forskning av högsta kvalitet och att särskilt
stödja den avancerade forskningen och internationella samarbeten.

Anslagen till forskning under 2017 uppgår till drygt 428 miljoner kronor, totalavkastningen på tillgångarna till cirka 9,8 procent och det finansiella resultatet uppgick för helåret 2017 till 1 248 mkr. Totalavkastningen på stiftelsens tillgångar var under året 9,8 procent, vilket översteg RJ:s jämförelseindex med 1,4 procentenheter. RJ:s finansiella styrka ger goda förutsättningar både för egna initiativ och för samverkan med andra aktörer.

Årsberättelsen från Riksbankens Jubileumsfond innehåller två delar: en genomgång av RJ:s anslag till forskning och en redovisning för finansförvaltning och ekonomi.