I stället för äktenskap

2018-09-12

Titel

Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

Författare

Martin Dackling

Utgivningsår

2018

Förlag

Nordic academic press

Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

I dag framstår det som udda att livet ut leva tillsammans med sitt syskon och till och med driva ett lantbruk - så har det emellertid inte alltid varit.

Martin Dackling är historiker vid Göteborgs universitet. I den här boken studerar han hur syskon drivit jordbruk. Han kan bland annat visa på familjejordbrukens organisatoriska fördelar. Syskonjordbruket tillgodosåg både behov av arbetskraft och löste den sociala tryggheten.

Han diskuterar också sådant som varför syskon ibland valde bort äktenskap och att det kanske inte alltid var en misslyckad strategi.

På bokens baksida kan man läsa:

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen – bestående av man, hustru och barn – som intakt. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. Men hur vanliga var sådana syskonjordbruk? Hur fungerade de och vilka var motiven bakom syskonens levnadsval?

Med hjälp av hushållsanalyser, statliga utredningar och intervjuer tecknar historikern Martin Dackling i Istället för äktenskap för första gången historien om syskonjordbruken. Han visar att de varken var ovanliga eller utgjorde kvarlevor från ett äldre bondesamhälle. Från att tidigare knappt ha existerat blev det från slutet av 1800-talet allt vanligare att bröder och systrar drev gårdar ihop och syskonjordbruk fortsatte vara ett vanligt inslag på svensk landsbygd fram till 1900talets slut. Dacklings intresseväckande undersökning spänner över mer än 120 år och bidrar med nya perspektiv på det gångna seklets landsbygdshistoria.

 

Boken är nedladdningsbar: Istället för äktenskap