Flexit

2015-10-20

Flexit är ett pilotprojekt, som syftar till att bygga broar mellan forskning inom humsam och näringslivet.

Flexit söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

  • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag och organisationer utanför universitetsvärlden.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare, och vice versa.

Vi hoppas också genom programmet kunna visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Långsiktigt vill RJ genom Flexit-satsningen påverka meriteringssystemet så att akademien i högre grad värderar erfarenheter från företagsvärlden, och tvärtom.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. I den nya versionen av Flexit hoppas vi djupare involvera akademien i programmet och brobyggandet. Efter en utvärdering av pilotprojektet Flexit öppnar RJ nu programmet även för seniora forskare och delar upp anställningen så att forskaren är anställd två år på ett företag/organisation och sedan ett år på ett lärosäte.

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till en akademisk institution och fortsätter där med kontakterna med företaget/organisationen. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen (75% under samtliga tre år), företaget/organisationen står för lön för resten av anställningen, kostnader för arbetsrum, sedvanlig kontorsinfrastruktur och utnyttjande av övriga förmåner vid arbetsplatsen.

Företaget är arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.