Gör en ansökan 2019

2018-12-03

Anvisningar för webbansökan

Nedanstående anvisningar gäller för RJs ordinarie stödformer, det vill säga Projekt, Program, Infrastruktur för forskning och Forskningsinitiering. Andra särskilda utlysningar kan ha delvis andra anvisningar som i så fall framgår av utlysningstexten.

RJ publicerar uppgifter om beviljade anslag på rj.se och i årsberättelsen. Informationen hämtas från din webbansökan och omfattar projektledarens namn, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och sammanfattning.

Allmänt om ansökningssystemet

 • För varje ansökan ska en person vara huvudansvarig (sökanden) och företräda projektet i alla kontakter med RJ.
 • Du kan fylla i de olika delarna i ansökan i valfri ordning.
 • I högerspalt finns ofta kortare anvisningar eller en informationsknapp.
 • Alla fält utom de som är märkta ”Ej obligatoriskt” måste fyllas i för att ansökan ska vara komplett och kunna skickas till RJ.
 • Alla uppgifter som fylls i sparas när du lämnar sidan. Det gäller alla sidor förutom de där knappar för ”Spara” eller ”Skapa” finns.
 • Om du inte har arbetat i systemet på 60 minuter blir du automatisk utloggad. Då går uppgifterna på den aktuella sidan förlorade. 
 • Använd enbart systemets egna knappar: ”Tillbaka”, ”Skapa”, ”Spara”, ”Återgå” etc. för att navigera.

Registrera sig som användare

För att använda systemet måste du vara registrerad som användare:

 1. Klicka på länken ”Jag har inget lösenord”.
 2. Ange din e-postadress. Den används sedan som användarnamn vid inloggningen.
 3. Ett lösenord skickas till e-postadressen.

Glömt lösenord

Klicka på ”Jag har glömt mitt lösenord” så skickas lösenordet till din registrerade e-postadress. Om du har glömt eller ändrat e-postadressen, kontakta en forskningssekreterare.

Personuppgifter

När du registrerar dig som användare måste du fylla i adress till arbetsplatsen och personuppgifter. Klicka på ”Ändra person- och adressuppgifter”. Varje registrerad användare kan endast uppdatera sina egna personuppgifter, inklusive titel. För personer utan svenskt personnummer anges födelsedatum, ÅÅÅÅ-MM-DD.

Huvudsidan

På huvudsidan visas alla ansökningar där du förekommer som sökande eller deltagare samt person- och adressuppgifter. Här kan du också lägga till eller uppdatera dina adressuppgifter samt skapa en ny ansökan. Det är viktigt att du har en korrekt postadress i systemet. Eventuella tidigare ansökningar kan inte öppnas utan endast skrivas ut. Använd knappen ”Tillbaka” för att komma till huvudsidan.

Du kan alltid skriva ut ansökan genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på ”Skriv ut”. Hela ansökan visas då i ett nytt fönster.

Skapa en ansökan

 1. Välj rätt ”Typ av ansökan”, annars finns risk för att ansökan inte kan beaktas.
 2. Forskningsprojektets titel ska formuleras så att även personer utanför specialområdet kan bilda sig en uppfattning om vad projektet handlar om. Här anger du den svenska titeln.
 3. När uppgifterna är införda, klicka på ”Skapa”.
 4. Huvudsidan visas med den nya ansökan och dess diarienummer.
 5. Öppna ansökan genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på ”Öppna”.

Du får nu fram den första av sex sidor som ska fyllas i.

Sida 1. Sammanfattning

 • Ange även projekttiteln på engelska.
 • Ange projektets start- och slutdatum. Projekt kan tidigast starta 1 januari året efter ansökan och senast påbörjas vid halvårsskiftet.
 • Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska.
 • Ange vilket forskningsämne forskningsuppgiften kan kategoriseras som (minst 1, maximalt 3).

Sida 2. Anslagsförvaltare
Välj anslagsförvaltare från listan. Om anslagsförvaltaren inte finns med i listan, kan du skicka en förfrågan via ansökningsformuläret. Av praktiska skäl, bland annat revisionstekniska, är det lämpligt att universitet/högskola (eller motsvarande forskningsutövande enhet) är anslagsförvaltare.

Sida 3. Budget
Budgeten ska specificera och motivera direkta kostnader förknippade med projektet, det vill säga löner, LKP och drift för samtliga budgetår (1 januari–31 december). Inga ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer att beviljas.

Skapa en budget

Skapa, spara och öppna ett nytt budgetår. För varje budgetår anges:

 • personuppgifter för forskande projektdeltagare (du fyller i uppgifterna en gång, därefter räcker det att skriva in personnumret). Födelsedatum enligt formatet (åååå-mm-dd) ska endast anges för personer som inte har svenskt personnummer.
 • år för doktorsexamen.
 • forskande projektdeltagares genomsnittliga arbetstid i procent (även de som inte ska avlönas med RJ-anslag).
 • forskande projektdeltagares månadslön, heltid (de som ska avlönas inom projektet), samt årlig löneuppräkning. För forskande projektdeltagare som inte avlönas, ange 0 kr.
 • LKP för projektdeltagare.
 • ev. icke-forskande personals totala arbetstid, i procent (t.ex. assistenter och teknisk personal). Namnge inte icke-forskande personal.
 • drift: lönekostnaderna inklusive LKP för icke-forskande personal, datainköp, programvara, konsulttjänster, material, litteratur och resor samt utlandsvistelser i anslutning till forskningsuppgiften. Kostnader för inköp av utrustning beviljas endast undantagsvis.

Sida 4. Budgetkommentar
Kostnader ska specificeras och motiveras. Inga ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer att beviljas.

Sida 5. Projektbeskrivning
Vi rekommenderar att de längre texterna (projektbeskrivning, referenser samt publikationer) författas i ett Word-dokument, som kopieras till respektive sida.

Sida 6. Referenser
Ange fullständiga referenser i fältet för referenser till de källor du hänvisar till i din ansökan.

Sida 7. Publikationer
Här redovisas samtliga projektdeltagares viktigaste publikationer. Maximalt fem titlar per projektdeltagare.

Skicka in ansökan

Skicka ansökan till RJ genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på "Skicka in".  Om alla obligatoriska uppgifter har fyllts i accepteras ansökan och en bekräftelse skickas till e-postadressen. Därefter ser forskningssekreterarna att ansökan är inskickad.

Ansökningar om Projekt och Infrastruktur för forskning skrivs ut, signeras av den sökande samt prefekt eller motsvarande, och skickas in först i andra ansökningsomgången. Programansökningar skrivs ut och signeras av den sökande samt prefekt eller motsvarande, innan de skickas in per post. Endast försättssidorna med budgeten och signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. Forskningsinitiering kräver inga underskrifter utan skickas endast via ansökningssystemet.

Uppdatera/ändra ansökan

Fram till deadline kan du ändra en inskickad ansökan genom att återta den ursprungliga ansökan. Återta ansökan genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på ”Återta”. Observera att ansökan då måste skickas in på nytt. Endast den sist inskickade versionen finns kvar i systemet.

Radera ansökningar som du väljer att inte skicka in. Det gör du genom att klicka på ”Radera”. Ej inskickade eller ofullständiga ansökningar raderas ur systemet efter deadline.

Vid eventuella problem, kontakta en forskningssekreterare.