För forskare

2018-05-30

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Stöd ges främst i form av så kallade program, projekt och infrastruktur för forskning samt till forskningsinitiering. De tre förra utlyses en gång per år. Forskningsinitiering kan sökas löpande.

Med program avses en större grupp kvalificerade forskare som under en längre tid utför en gemensam forskningsuppgift, medan ett projekt är en mer begränsad forskningsuppgift, utförd av en eller några få forskare under en kortare tid (2–3 år). Infrastrukturellt stöd ges till förberedande av framtida forskning, uppordnande och bevarande av arkivsamlingar eller till databaser. Med forskningsinitiering avser RJ stöd till konferenser och seminarier eller workshops samt skapande av forskarnätverk.

Härutöver gör RJ riktade satsningar. Tidigare har förslagen till nya initiativ ofta kommit från RJ:s så kallade områdesgrupper. Numera utformas det proaktiva arbetet med ledning av de förutsättningar som råder i det enskilda fallet.

Beredningen av ansökningar till program, projekt och infrastrukturella projekt sker i två steg. Programansökningar bedöms i första omgången av en särskild grupp, med enbart utländska ledamöter. I andra omgången granskas de utvalda programmen av externa, internationella sakkunniga, varefter en hearing genomförs med de forskargrupper som gått vidare.

Ansökningarna om projekt och infrastrukturellt stöd behandlas i första omgången av RJ:s särskilt utsedda beredningsgrupper. Beredningsgruppen, som är fyra till antalet, avgör vilka som går vidare, och som därmed  inbjuds att skriva en längre ansökan, som sedan granskas av minst två externa sakkunniga, innan beredningsgrupperna gör en slutgiltig bedömning. Styrelsen fattar sedan det yttersta beslutet om vilka som får medel.

Forskningsinitieringen bereds och beslutas löpande av styrelsens arbetsutskott. Medel kan här sökas för bland annat konferenser, seminarier, workshops och skapandet av forskarnätverk.

De riktade satsningarna utlyses och bereds på lite olika sätt beroende på vad satsningen handlar om. Exakt vad som gäller står i varje utlysning   

Varje ansökan bedöms i förhållande till dess vetenskapliga kvalitet och internationella standard.   

Om ansökan aktualiserar forskningsetiska frågor, prövas de efter samma normer som inom Vetenskapsrådet