Om RJ:s stödformer

2017-02-02

I princip kan bara disputerade forskare söka anslag hos RJ. Förutom de ordinarie stödformerna (program, projekt, infrastruktur för forskning och forskningsinitiering) har RJ riktade satsningar, stipendier och satsningar som Pro Futura och Flexit.

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Program, projekt och infrastruktur för forskning utlyses en gång per år. Forskningsinitiering kan sökas löpande under året. Särskilda satsningar som Flexit, RJ Sabbatical och Kommunikationsprojekt görs också, och när det är aktuellt att söka annonseras det på webbplatsen.

Härutöver gör RJ riktade proaktiva satsningar. De riktade satsningarna utlyses och bereds på olika sätt beroende på vad satsningen handlar om.

Ansökningarna behandlas av RJ:s beredningsgrupperStyrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som tilldelas medel. Ansökningar om forskningsinitiering bereds och beslutas av styrelsens arbetsutskott. Varje ansökan bedöms i förhållande till dess vetenskapliga kvalitet och internationella standard.

RJ överför information om beviljade bidrag och slutredovisningarna till vår webb.

Dessutom överförs information om beviljade bidrag till Vetenskapsrådet för publicering i SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen (www.swecris.se). Publiceringarna sker för att offentliggöra och kommunicera svensk forskning, samt för att möjliggöra aggregerade statistiska analyser. Uppgifter som överförs är information om utlysningen, uppgifter ur ansökan om projektet och sökande/medverkande forskare samt information om beslut som tagits om ansökan, till exempel bidragsperiod och beviljat belopp. Observera dock att personnummer och kontaktuppgifter inte kommer att visas publikt. Informationen kan komma att lämnas vidare från SweCRIS till det universitet som är medelsförvaltare för det aktuella bidraget.

Du som registreras i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom SweCRIS och är skyldig att rätta inkorrekta uppgifter på begäran från dig som är registrerad. Kontakta swecris@forskning.se om du vill veta mer.