Beredningsprocessen

2015-01-12

RJ bereder alla projekt i två steg. Först väljer beredningsgrupperna ut vilka som går vidare. I steg två granskas fördjupade ansökningar av externa sakkunniga.

Det finns ett ansökningstillfälle per år för projektansökan. Det ligger i slutet av januari eller början av februari. När ansökningstiden har gått ut rensas ofullständiga ansökningar ut, och ansökningar som inte uppfyller de formella kraven direktavslås. De vanligaste anledningarna till direktavslag är att forskare inte har avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället eller att de inte har slutredovisat sina tidigare forskningsprojekt inom RJ:s stödform projekt när ansökningstiden har gått ut.

Därefter sker en fördelning av ansökningarna på de olika beredningsgrupperna. En ansökan kan beredas i en eller flera beredningsgrupper beroende på forskningsuppgiften. I var och en av beredningsgrupperna ingår några av styrelsens ledamöter och suppleanter (forskare och riksdagsledamöter) samt ett antal utomstående såväl nationella som internationella forskare. Beredningsgrupperna är indelade i fyra olika breda ämnesområden. RJ tar också noggrann hänsyn till eventuella jävssituationer.

Beredningsprocessen sker i två steg. I en första omgång väljer beredningsgrupperna ut de ansökningar som ska gå vidare till en andra bedömningsomgång. Det är den vetenskapliga kvaliteten och den internationella standarden som ligger till grund för beslutet, varvid olika aspekter behandlas så att en allsidig värdering görs. Det kan handla om forskningsfrågans tydlighet, relevans, nytänkande, originalitet, projektets teoriförankring, den teoretiska stringensen, projektets innovativa potential och genomförbarhet, samt en samlad bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet utifrån allt detta och relationen till den internationella forskningsfronten. 

De projektledare vars ansökningar inte går vidare till andra omgången får ett meddelande om detta via e-post, däremot ges inga skriftliga utlåtanden om ansökan. 

De projektledare vars ansökningar väljs ut för fortsatt beredning, skickar i ett andra steg in en längre, fördjupad projektansökan via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Ansökningarna granskas sedan av minst två externa sakkunniga från Sverige eller utlandet. De sakkunniga har i uppgift att i sitt utlåtande bedöma projektets metod och teori, dess internationella standard och relation till tidigare forskning samt värdera den ny kunskap som projektet kan förväntas generera. Utlåtandet bör också kommentera projektplanens genomförbarhet och de sökandes forskningskompetens, samt avslutas med ett klart ställningstagande om projektet bör beviljas medel eller avslås. 

Med den fördjupade ansökan och sakkunnigutlåtandena som grund, prioriterar respektive beredningsgrupp ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och internationell standard. Det är viktigt att notera att två positiva sakkunnigutlåtanden inte är någon garanti för anslag. Konkurrensen är mycket hård – tidigare år har endast cirka fem procent av projektansökningarna beviljats. 

Slutligen är det stiftelsens styrelse som med beredningsgruppernas prioriteringar som underlag, i slutet av oktober fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

När styrelsen fattat beslut skickas sakkunnigutlåtandena till de sökande tillsammans med styrelsens beslut. I samband med det läggs också de beviljade projekten in i vår databas och publiceras på vår webbplats. RJ betalar sedan ut anslaget efter ha mottagit dels det påskrivna kontraktet, dels rekvisition från projektledaren.