Forskningsinitiering

2018-12-03

Med forskningsinitiering avses stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Beredningsprocess

Anslag för forskningsinitiering kan vara av mycket skiftande storlek men har alltid som mål att öka mobiliteten och främja kontaktytorna i forskarsamhället. Särskild prioritet ges ansökningar med internationellt utbyte.

Beslut om anslag fattas 3-4 gånger per termin, men det finns inga fastställda beslutsdatum. Inga formella motiveringar till våra beslut ges. Det beviljade anslaget utbetalas mot rekvisition.

Ansökan

Anslag till forskningsinitiering kan sökas när som helst under året. Det finns således inga deadlines att förhålla sig till. Dock måste de aktiviteter som medel söks för planeras med god framförhållning i relation till vad som ska ske.

Sammanfattningen, ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför aktiviteten är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta 19 200 tecken inkl. blanksteg och kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla uppgifter om:

  • syftet med den planerade verksamheten
  • aktuella forskningsläget
  • färdigt program inklusive medverkande talare och titel på anförandena

Budgeten ska:

  • specificera och motivera alla kostnader och även ange fördelningen mellan RJ och eventuella andra finansiärer under Budgetkommentar.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Beviljade anslag för forskningsinitiering täcker i normalfallet alla direkta kostnader förknippade med vetenskapliga möten, varför samfinansiering med andra finansiärer i normalfallet inte är nödvändig och bör undvikas. Undantaget är stora och mycket kostsamma internationella konferenser där flera finansiärer vanligen delar på kostnaderna. Inom forskningsinitiering beviljas inte indirekta kostnader och lönemedel. Kostnader i samband med publikationer medges heller inte inom ramen för denna stödform.

För ytterligare information kontakta Fredrik Lundmark