Infrastruktur för forskning 2019

2018-12-07

Med infrastruktur för forskning avses sådana insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Anslag beviljas för forskningsförberedande åtgärder som exempelvis:

 • Etablering av nya forskningsmiljöer
 • Skapande av plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas
 • Tillgängliggörande av betydelsefulla samlingar vid arkiv och bibliotek
 • Upprättande av databaser

Anvisningar

 • Varje projektledare får endast skicka in en ansökan om infrastruktur för forskning.
 • Anslagsförvaltaren ska bidra till finansiering av infrastruktur för forskning.
 • Sökande måste redovisa tillstånd och eventuella avtal som är nödvändiga för genomförandet.
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande ha en plan för den långsiktiga förvaltningen av infrastrukturen och ömsesidiga juridiska, institutionella samt ekonomiska skyldigheter och rättigheter vara utredda.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.
 • Databaser, samlingar och annat material ska, utan kostnad, göras allmänt tillgängligt.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar.
 • Säkerställ att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

RJ uppmuntrar till nytänkande och originalitet inom infrastrukturer för forskning. De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är ansökans vetenskapliga kvalitet inklusive projektets utformning och genomförbarhet, forskningens behov, den internationella anknytningen och den långsiktiga hållbarheten i föreslagna lösningar.

Beredningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Ansökningarna bedöms och prioriteras i en särskild beredningsgrupp. Beredningen i andra omgången sker genom extern sakkunniggranskning och vid behov genomför beredningsgruppen hearingar med projektgrupperna.

Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslagen. Skriftliga utlåtanden från de externa sakkunniga skickas till alla som har gått vidare till andra omgången efter beslutssammanträdet i oktober.

Första omgången

Redan i första ansökningsomgången ska projektledaren informera prefekt eller motsvarande om att medel söks hos RJ. I ansökan ska det framgå om infrastrukturprojektets verksamhet ligger inom en statlig myndighets eget ansvarsområde.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta max 19 200 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och ska behandla:

 • Syfte
 • Metod
 • Projektplanen, motiveringar till projekttiden
 • Relationen till befintliga infrastrukturer, om sådana existerar, samt hur dessa ska samordnas
 • Det infrastrukturella behovet ur forskarsamhällets perspektiv
 • Relation till den internationella forskningsfronten
 • Projektdeltagarnas relevanta kompetenser och meriter
 • Nuvarande anställningsförhållanden för samtliga
 • Överenskommelser och samverkan med berörda parter
 • Hur satsningen ska mottas, underhållas och vidareutvecklas på längre sikt
 • Plan som beskriver hur infrastrukturen ska göras tillgänglig för forskarsamhället och samhället i övrigt
 • Eventuell finansiering från anslagsförvaltaren

Budgeten:

 • Namnge all personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Löner, LKP, drift samt arbetstid för all personal ska specificeras och motiveras. Uppge däremot inte indirekta kostnader.
 • Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid för eventuell övrig personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte. Kostnaden ska anges under drift.
 • Resursbehov (löner och drift) ska specificeras och motiveras under Budgetkommentar

Ospecificerade eller omotiverade kostnader kommer inte att beviljas.

Andra omgången

Andra omgångens ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande, och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Endast försättssidorna med budgeten och signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Projektbeskrivningen i andra omgången får omfatta max 64 000 tecken inklusive blanksteg och ska skrivas på engelska, samt innehålla samma punkter som i den första omgången, men vara mer detaljerad och dessutom innefatta:

 • Redovisning av eventuella internationella samarbeten

RJ tillåter endast smärre korrigeringar av budgeten mellan första och andra ansökningsomgången. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.

För ytterligare information kontakta Robert Hamrén.