Om RJ:s stödformer

2020-01-30

I princip kan bara disputerade forskare söka anslag hos RJ. Förutom de årliga ordinarie stödformerna har RJ även riktade satsningar och stipendier.

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Stödet till forskarna kan delas in i två större grupper: återkommande, årliga utlysningar och särskilda riktade satsningar. Samtliga aktuella utlysningar presenteras under Utlysningar. Tidigare riktade satsningar återfinns under respektive års utlysningar.

Ordinarie utlysningar

Projekt
Väl definierade forskningsuppgifter som utförs av såväl enskilda forskare som av mindre forskargrupper med anknytning till Sverige. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga. Projekt beviljas för maximalt tre år.

Program
En gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift som en grupp kvalificerade forskare med anknytning till Sverige utför under en längre tid, 6–8 år. Forskarna är fria att själva definiera sin forskningsfråga.

Infrastruktur för forskning
För att möjliggöra och främja framtida forskning beviljas anslag för åtgärder som exempelvis:

  • Etablera nya forskningsmiljöer
  • Skapa plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas
  • Göra betydelsefulla samlingar vid arkiv och bibliotek tillgängliga
  • Upprätta databaser

Forskningsinitiering
Finansiellt stöd för att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier, workshops samt för att skapa nya forskarnätverk.

RJ Sabbatical
Lektorer och professorer får anslag i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser.

Riktade satsningar

Pågående forskningssatsningar listas under Forskning & finansiering . Tidigare riktade satsningar återfinns under respektive års utlysningar.

Stipendier

Erik Rönnbergs donation
Stipendierna ska stödja unga forskares vetenskapliga studier av åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar.

Humboldtstipendier
RJ har sedan 1989 ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung om att ömsesidigt stödja utbyte av gästforskare.