RJ Sabbatical

2020-01-27

RJ Sabbatical slutredovisas i två omgångar.

Först genom sedvanlig slutredovisning och sedan genom en uppföljning ett år efter avslutad finansiering.

Sedvanlig slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet. Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från projektet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer samt länkar till publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access) och annat digitalt material. Redovisningen ska göras både på svenska och engelska. Den vetenskapliga slutredovisningen läggs ut i sin helhet på RJ:s webbplats.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhängande text om minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

 • Projektets viktigaste resultat och publikationer, samt ett resonemang om dessa.
 • Vad projektet resulterat i förutom publikationerna.
 • Eventuellt nya forskningsfrågor.
 • Hur resultaten har spridits samt om och hur samverkan skett.
 • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exempelvis monografier, artiklar, läroböcker, webbsidor inklusive Wikipedia, debatt, populariseringar). Markera vad som är publicerat med öppen tillgång. För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur kravet på öppen tillgång har säkerställts.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.

Avsluta med att klicka på Skicka in.

Uppföljning ett år efteråt

RJ Sabbatical följs upp ett år efter avslutat finansiering i syfte att utvärdera satsningen. Har du frågor om uppföljningen hör av dig till AnnaLena Hållner.

I uppföljningsrapporten du redovisa vad anslaget ledde till i form av:

 • publikationer
 • befordran
 • inskickade ansökningar
 • nya internationella samarbeten
 • effekter inom grundutbildningen och forskarutbildningen på heminstitutionen
 • övrigt.

Du kan skriva på svenska eller engelska. Texten ska omfatta maximalt 5 000 tecken. Denna redovisning läggs inte ut på RJ:s webbplats utan är en uppföljning av stödformen.

Anvisning till webbsystemet

För att göra uppföljningen logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord, öppna ansökan under Uppföljning.
Avsluta med att klicka på Skicka in.