Stöd till öppen tillgång

2019-03-20

Forskare finansierade av Riksbankens Jubileumsfond ska publicera sina resultat open access, det vill säga öppet tillgängligt på internet. Undantaget är monografier och bokkapitel där RJ vill uppmana och uppmuntra forskarna att publicera även dessa med öppen tillgång.

RJ finansierar öppen tillgång för vetenskaplig publicering för forskare med RJ-anslag förutsatt att forskarna följer RJ:s riktlinjer för öppen tillgång.

Till varje beviljat anslag inom stödformen Projekt lägger RJ på ett schablonbidrag om 50 000 kronor för ett treårigt projekt som finansierar högst en 75-procentig anställning. För större projekt beräknas bidragets storlek proportionellt mot arbetstidsvolymen för de forskare som RJ finansierar. Om beviljat schablonbidrag för öppen tillgång-publicering inte används under projektets dispositionstid ska dessa medel återlämnas vid slutredovisning.

För stödformen Program gäller att kostnader för öppen tillgång-publicering ska ingå i programmets sökta budget. För riktade satsningar, vänd dig till ansvarig forskningssekreterare.

För stödformen Projekt gäller att det även går att ansöka om ytterligare stöd till publicering med öppen tillgång under projekttiden. Det går också att ansöka om stöd efter att slutredovisningen är inlämnad, dock högst två år efter slutrapportering.

För ansökan om ytterligare stöd till öppen tillgång-publicering under eller stöd efter projekttiden gäller följande:

Stöd till publicering med öppen tillgång kan sökas av projektledaren när som helst under året via e-post till ansvarig forskningssekreterare vid RJ. Populärvetenskapliga publikationer bör i första hand diskuteras med kommersiella förlag.

Ansökan till RJ ska göras av projektledaren och innehålla:

  • Ansökningsbrev (i word-format) där följande ska framgå: RJ-projektets diarienummer, kortfattad beskrivning av det du söker medel för, kortfattad beskrivning av hur peer review sker, länk/information om förlaget/tidskriften, vilken licens som kommer användas, vilken typ av öppen tillgång du söker medel för (guld, grön eller hybrid), eventuell embargotid, den sökta totalsumman i svenska kronor med specifikation för respektive delsumma
  • Kontrakt/avtal för öppen tillgång-publicering från förlaget
  • De olika posterna ska (i ansökan eller i kontraktet) så långt som möjligt specificeras och det bör tydligt framgå vilka villkor för öppen tillgång-publiceringen som tillämpas.

Vänligen notera att på anslaget utgår ingen moms och att anslaget utbetalas mot faktura från förlaget.

För beslut om ansökan om stöd till öppen tillgång gäller att beslut fattas löpande under året av RJ:s kansli. Vid hög arbetsbelastning kan handläggningstiden vara längre, var därför ute i god tid med din ansökan.

Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till Jenny Björkman, jenny.bjorkman@rj.se.

Har du frågor kring öppen tillgång-publicering eller behöver praktisk hjälp, vänd dig till ditt lärosäte.