Stöd till vetenskaplig produktion

2020-10-01

Stöd till vetenskaplig produktion är kopplat till vissa stödformer inom RJ.

Du kan söka stöd till vetenskaplig produktion från RJ om:

 • du har/har haft bidrag från RJ i stödformen Projekt eller RJ Sabbatical
 • ditt bidrag beviljats till och med 2019
 • du har slutredovisat inte senare än för 5 år sedan
 • kostnaderna du söker är rimliga.

Skicka in en ansökan i word-format till ansvarig forskningssekreterare. Ansökan ska innehålla följande:

 • RJ-projektets diarienummer
 • Aktuell anslagsförvaltare 
 • Kortfattad beskrivning av det du söker medel för (exempelvis vetenskaplig artikel, monografi)
 • Kortfattad beskrivning av hur peer review genomförs 
 • Länk till/information om förlaget
 • Information om artikeln/monografin etc. kommer vara öppet tillgänglig (guld, grön eller hybrid) och vilka licenser och/eller embargotider som då är aktuella. 
 • Den sökta totalsumman i svenska kronor med specifikation för respektive delsumma, inklusive eventuella indirekta kostnader (uträknade enligt den modell som anslagsförvaltaren använder).

Vänligen notera:

 • För allt övrigt stöd till forskning använder vi oss av vår egen modell för beräkning av bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader. 
 • RJ ersätter kostnader som du har haft. 
 • Medel som beviljas ska rekvireras för att kunna betalas ut till en anslagsförvaltare.
 • Vid all publicering ska tydligt anges att stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond erhållits. Länkar till de publikationer som erhållit stöd ska skickas till RJ (adress), vi tar ej emot fysiska exemplar.