Vad är en diplomat - egentligen?

2017-06-02
Vad är en diplomat - egentligen?

På jakt efter diplomatins transkulturella historia träffades ett antal forskare för att tillsammans söka svar på hur man ska förstå äldre tiders diplomati och möten mellan olika kulturer.

När diplomatins historia har skrivits har den västerländska diplomatin och dess praktiker stått modell. Den har varit svårt att jämföra med diplomati i andra delar världen. För att råda bot på detta anordnades  bland annat på initiativ av svenska forskare med historikern Lisa Hellman Birgit Tremml-Werner i spetsen, workshopen ”Towards a transcultural history of diplomacy” vid Tokyo universitet.

Mötet mellan europeisk kolonialism och Östasien var allt annat än friktionsfritt när kommendör Matthew C. Perry med sin flotta ”öppnade” det tidigare slutna Japan 1854. Men kontakter mellan Japan och västvärlden hade förstås funnits tidigare. Man skulle kunna kalla det för diplomati, men vad är det?

Huvudtalaren professor Matsukata Fuyuko vid Tokyo universitet inledde med att just betona att forskning om diplomati löper risken av att ha ett eurocentriskt perspektiv där en asiatisk diplomatisk tradition bland annat baserad på tributer inte passar in. Hon föreslog därför att man ska ha en vidare modell av vad diplomati kan vara, en definition som inbegriper såväl europeisk som asiatisk diplomatisk sed.

Forskare från ett flertal länder med tyngdpunkt på Skandinavien och Japan återknöt till detta under konferensen och lyfte bland annat fram diplomatins gräsrotsspelare; tolkar, mellanhänder och andra informella aktörer. Dessa hade många gånger motstridiga mål och lojaliteter vilket påverkade deras agerande.

En sak forskarna blev varse var bristen på gemensamma definitioner av vanliga begrepp när man beskriver diplomati. Vad betyder egentligen ord och begrepp som ”vänskap”, ”gåva” eller för den delen ”diplomat”? En av utmaningarna efter konferensen är försöka skapa en gemensam internationell diplomatisk ordlista. För att arbeta vidare med bland annat med denna fråga, men även för andra gemensamma diskussioner, kommer forskarna att inrätta en digital plattform för globala samtal om diplomatins historia.

Satsningen har därmed skapat viktiga band mellan forskare i skilda delar av världen som tidigare suttit i var sin kammare och sysslat med med samma ämne. Nästa år, 2018, planeras en uppföljning av workshopen i Zürich, då får vi kanske svaret på vad en ”diplomat” är, eller för den delen vad som konstituerar ”vänskap”.