Deadline närmar sig i Global Issues

2018-08-24
Deadline närmar sig i Global Issues

Tillsammans med en rad internationella stiftelser utlyser RJ medel till forskning om sociala orättvisor i en global värld.

Sedan ett antal år tillbaka har Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med stiftelser bland andra Volswagenstiftung i Tyskland och Wellcome Trust i Storbritannien gjort gemensamma satningar på forskning om globala utmaningar. Nu har ett nytt samarbete tagit form. Med i satsningen finns denna omgång RJ, Volkswagen, Compagnia di San Paolo och Novo Nordisk fonden i Danmark. I den stora satsningen på globala frågor ingår ännu fler stiftelser. Ansvarig handläggare vid RJ är Fredrik Lundmark, som här berättar lite om utlysningen.

Vad är det för slag utlysning?

- Global Issues – Integrating Different Perspectives är en vidareutveckling av det tidigare internationella programmet Europe and Global Challenges. Den övergripande tanken med utlysningen är, som namnet indikerar, att vetenskapligt försöka ta sig an globala frågor som mänskligheten står inför. Dessutom sätter vi internationellt samarbete i fokus i och med att forskargrupperna måste vara sammansatta av en majoritet av forskare från låg- och medelinkomstländer. Tidigare var det fritt fram för forskarna att definiera projektens tematiska inriktning, men så är det inte i Global Issues, där ett problemområde i taget sätts i fokus. Först ut i en serie av teman är den befintliga utlysningen om Social Inequality. Denna utlysning kommer senare att följas av andra med nya teman.

Varför är det angeläget att arbeta så här?

- Vi vill uppmuntra svenska samhällsvetare och humanister att adressera några av dagens viktigaste utmaningar, samtidigt som vi och våra stiftelsekollegor vill stimulera ytterligare internationalisering av europeisk forskning.

Vilka är det som kan söka?

- Disputerade samhällsvetare och humanister som med inriktning på forskning inom området ”social ojämlikhet”. Dessutom måste man ha kontakter med forskare från låg- och medelinkomstländer utanför Europa, eftersom det är ett krav i utlysningen.

För den som möjligen är lite osäker på vad som menas med låg- och medelinkomstländer, har Volkswagenstiftung satt ihop lite FAQ, som går att ladda ner.

Men varför är det så viktigt med internationella samarbeten?

- Först och främst är det viktigt för enskilda forskare och forskargrupper att delta vid den så kallade forskningsfronten inom sina respektive fält. Det säger sig självt att merparten av den främsta och mest framgångsrika forskningen bedrivs utanför  ett svenskt forskarsamhälle. Därför är det viktigt att – inte bara ta del av den forskningen – utan också att sträva efter att vara en del av den.

- Sen finns faran att viktiga perspektiv förblir ouppmärksammade om forskningssamarbeten endast sker inom den rikare västerländska sfären. Avgörande aspekter på olika globala frågor riskerar att bli snedvridna eller bortglömda om inte forskare från andra delar av världen får komma till tals. Det är på motsvarande sätt viktigt för oss finansiärer att samarbeta och utbyta erfarenheter med forskningsfinansiärer från andra länder. Riksbankens Jubileumsfond skulle aldrig ensamt kunna genomföra en satsning som Global Issues. Även om vi är välkända i Sverige känner givetvis inte utländska forskare till oss och vår verksamhet i någon större utsträckning. Därför är internationellt samarbete avgörande.

Gå till utlysningen.