Bilismens roll i skapandet av det moderna Sverige

2019-02-08
Bilismens roll i skapandet av det moderna Sverige

Den tidiga bilismen var trots att vi förknippar den med individualism med och skapa en modern svensk kollektivism.

Kulturgeografen David Jansson slutrapporterar sitt projekt om Bilen och Folkhemmet och kan konstatera att bilen, trots att vi i dag kanske främst kopplar den till indiviualism, var med och skapade en kollektiv kultur.

Han har gjort olika nedslag i svensk 1900-tals historia och ser en rad intressanta fenomen där bilen stått i centrum. Men han ser alltså inte den konflikt mellan individualism och kollektivism som han först trodde att han skulle se. Däremot har han upptäckt en helt nytt och troligt enbart svenskt fenomen: bilterror.

Bilterrorn identifierade under 1920-talet en rad problem som kopplades till den ökade bilismen i de svenska städerna. De problemen kunde framför allt lösas genom kollektiva lösningar, bland annat genom att man skapade en så kallad "trafikkultur". Trafikkulturen skulle genom kolektiva insatser skapa ett bättre samspel mellan olika aktörer i det offentliga rummet - cyklister, fotgängare, kollektivtrafikanvändare och förstås bilisterna. Bilismen tvingade på så sätt fram kollektiva lösningar, konstaterar David Jansson, och han kopplar också dessa tankar till en begynnande idé om folkhemmet där idén var att samhället skulle anpassas till bilismen och inte tvärtom.

Mer om David Jansson studie kan du läsa i hans slutredovisning, där det också finns länkar till de hans vetenskapliga artiklar.