Flexit 2018

2017-11-29

Sista ansökningsdatum

2018-02-07 16:00

RJ utlyser fyra Flexit-anställningar som in-house forskare vid olika organisationer.

Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:

 • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
 • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.

Vi hoppas också att genom programmet visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Långsiktigt vill RJ påverka meriteringssystemet så att akademin i högre grad värderar erfarenheter från företag och organisationer utanför universitetsvärlden, och vice versa.

Erfarenheterna hittills har varit mycket goda både för företag/organisationer och forskare. I den nya versionen av Flexit hoppas vi involvera akademin än mer i programmet och brobyggandet. Efter en utvärdering av pilotprojektet Flexit har RJ öppnat programmet även för seniora forskare och delat upp anställningen så att forskaren är anställd två år på ett företag/organisation, därefter ett år på en akademisk institution. Det innebär att man som sökande ska ha etablerat en affiliering vid en akademisk institution redan i ansökan.

De företag/organisationer som är med i denna utlysning av Flexit är Stadsledningsförvaltningen, Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen, Region Skåne och Riksteatern. Nedan har de beskrivit forskningsområden som intresserar dem. Som blivande Flexit-forskare ska du omformulera frågorna till en spännande och konkret forskningsplan. Tala med kontaktpersonerna för respektive organisation för att diskutera dina idéer och för att kunna skriva en forskningsplan med realistisk budget.
Kontakta även gärna nuvarande Flexit-forskare.

Presentationer

Forskning om läsningens villkor i ett jämlikt och demokratiskt samhälle
Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar och distribuerar böcker i tillgängliga format som ljud, punktskrift, e-text och teckenspråk samt tillhandahåller taltidningar. Sedan 2015 ger vi också ut lättlästa nyheter och litteratur.

Sedan myndigheten startade som Talboks- och punktskriftsbiblioteket 1980 har nya målgrupper tillkommit för vår verksamhet. Samhället och dess krav på medborgarna har också förändrats. Därför befinner sig MTM i en situation där vi behöver öka våra kunskaper om målgruperna och deras behov, men också få till stånd nya sätt att förhålla oss till dessa kunskaper. Kanske behöver vi även förändra våra arbetssätt, skapa nya tjänster och även utveckla nya produkter i samverkan med marknaden.

Några frågeställningar är:

 • Hur ser MTM:s nuvarande och potentiella användares läspraktiker ut? Var, vad, varför, hur och när läser de?
 • Hur kan tekniken/maskiner/digitaliseringen på bästa sätt möta dessa behov?
 • Hur kan MTM i övrigt stötta dessa läspraktiker långsiktigt?

Tillgång till litteratur och nyheter är centralt för ett jämlikt och demokratiskt samhälle.
En annan relevant fråga som intresserar oss är därför hur läsning kan främja delaktighet i samhället.

MTM söker nu en forskare inom ramen för RJ:s Flexit-satsning som är intresserad av dessa frågor. Du ska vara disputerad inom något vetenskapsområde som har relevans för frågorna ovan, med en bred tvärvetenskaplig erfarenhet.

Vi vill att du skriver en forskningsplan om hur du tänker dig att ta dig an någon eller några av frågeställningarna ovan eller så kan du närma dig frågorna ur ett annat perspektiv. Du kanske också ser andra frågeställningar kring hur man främjar delaktighet och egenmakt?

Du kommer till en arbetsplats med många engagerade medarbetare. Vi känner att vi gör en viktig samhällsinsats. Du kommer att få arbeta på MTM:s FoU-enhet som idag består av sex medarbetare. FoU-enhetens roll idag är att utveckla och införa nya produkter och tjänster på MTM, samla kunskap om användarna och deras behov samt främja forskning kring tillgängliga medier och MTM:s målgrupper. Utöver detta har vi dessutom ett vetenskapligt råd. På myndigheten arbetar cirka 110 personer. Vi håller till vid Globen i Stockholm.

Läs mer på www.mtm.se

Kontaktperson
Susanne Axner, enhetschef, Forskning och utveckling
telefon: 08 580 02 771
e-post: susanne.axner@mtm.se

 

Forskning om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar: drivkrafter, processer och samspel
Kulturförvaltningen, Region Skåne

Region Skåne har som uppdrag att utveckla Skånes attraktivitet genom att erbjuda goda levnadsvillkor, verksamhetsvillkor och stark långsiktigt hållbar utveckling. Region Skåne har också som ambition att vara Europas mest kreativa och innovativa region.

Region Skåne vill stärka den kunskapsmässiga basen för sitt utvecklingsarbete bland annat med kulturella och kreativa näringar och dess betydelse för Skånes tillväxt och attraktionskraft. Närmare bestämt vill vi fördjupa kunskapen om hur lokalt och regionalt utvecklingsarbete i dessa näringar kan bidra till att attrahera talang, kompetens och verksamhet såväl till specifika platser som till regionen i dess helhet. Exempel på frågor vi tror är viktiga att undersöka är:

 • Hur formuleras mål för utvecklingsarbete inom området kulturella och kreativa näringar på kommunal och regional nivå och hur ser strukturer och processer för implementering ut?
 • Vilka strukturella förutsättningar har betydelse för den enskilda aktörens möjligheter att leva på sin verksamhet inom de kulturella och kreativa näringarna (politiska prioriteringar, offentliga stödsystem, affärsutveckling, finansieringssystem, etc.)?
 • Vad utmärker de aktörer som lyckas och misslyckas inom dessa näringar? Vilka faktorer spelar in?

Tycker du att detta låter spännande är du den forskare vi söker för att bidra till vårt kunskapsbyggande kring kulturella och kreativa näringar. Vi vill att du i din ansökan skriver en forskningsplan om hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställningarna ovan och/eller andra frågeställningar som du anser vara viktiga i sammanhanget.

Vi ser framför oss att du är disputerad i sociologi, företagsekonomi, statsvetenskap, psykologi, kulturgeografi, ekonomisk historia eller något annat relevant ämne. Då tjänsten innebär många kontakter med det omgivande samhället ställs också krav på god kommunikativ förmåga hos den sökande.

Tjänsten kommer att ingå i ett sammanhang där nationell samverkan på detta mångdisciplinära område håller på att etableras. Vi följer med särskilt intresse ett initiativ till tematisk samverkan från Lunds universitet, men vi välkomnar givetvis ansökningar från andra lärosäten.

Tjänsten är placerad vid Region Skånes kulturförvaltning som har sina lokaler i Regionhuset på Dockplatsen 26 i Malmö. Kulturförvaltningens huvudsakliga uppdrag är dels att fördela bidrag till regionala institutioner, organisationer och det fria kulturlivet, dels att bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete inom kulturlivet.

Läs mer på www.skane.se/kultur

Kontaktperson
Mats Hallberg, biträdande kulturchef Region Skåne
telefon: 040-675 37 52
e-post: mats.hallberg@skane.se

 

Forskning om jämlikhetsarbete på, bakom och framför scenen
Riksteatern

Riksteatern är en av Sveriges största scenkonstinstitutioner och utgör en central del av den ideella kultursektorn. För att stärka arbetet med att "nå alla överallt" påbörjade organisationen ett arbete med jämlikhetsintegrering under 2016.

Intresset för jämlikhetsarbete i fråga om kön, etnicitet, sexuell läggning, funktions-variationer och socioekonomisk bakgrund har vuxit alltmer i kultursektorns professionella delar. Samtidigt saknas kunskap om hur systematisk jämlikhetsintegrering kan genomföras på kulturinstitutioner och frågan om jämlikhet i kultursektorns ideella delar behöver ytterligare belysas.

För att Riksteatern ska kunna uppnå sina mål om "mångfald på, bakom och framför scenen" krävs ny kunskap om Riksteaterns publik, ideella aktörer och arrangörer, scenkonstnärer och organisationens tjänstepersoner. Vi söker en forskare som vill bedriva ett forskningsprojekt med fokus på Riksteaterns pågående arbete med jämlikhetsintegrering och som med sin kompetens och kunskap kan bidra till att förbättra kvaliteten på Riksteaterns jämlikhetsarbete.

Frågeställningar kan exempelvis vara:

 • Hur genomförs verksamhetsstyrning med målet att öka mångfald och jämlikhet på, bakom och framför scenen?
 • Vilka praktiker främjar respektive motverkar jämlikhet i en organisation som Riksteatern?
 • Vilken roll spelar kvantitativ respektive kvalitativ kunskap i arbetet med ökad jämlikhet inom scenkonstbranschen?
 • Vilken funktion fyller jämlikhetsdata i arbetet med jämlikhetsintegrering i kultursektorn?
 • På vilket sätt skiljer sig kulturorganisationer som Riksteatern vad gäller jämlikhetsarbete från andra folkrörelser?

Om dessa frågor intresserar dig uppmanar vi dig att söka denna tjänst. I ansökan vill vi att du skriver en forskningsplan som beskriver hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågorna ovan. Vi föreställer oss att projektet bör grundas i svensk och internationell forskning på områdena civilsamhällesforskning och/eller förändringsarbete i organisationer med fokus på breddat deltagande, men andra infallsvinklar välkomnas också. Beskriv också hur du tänker dig att länken mellan akademi och praktik skulle kunna se ut och fungera i detta sammanhang.

Du som söker kan vara disputerad i exempelvis sociologi, statsvetenskap, genusvetenskap, medievetenskap, pedagogik eller annat relevant ämne inom det humanistiska eller samhällsvetenskapliga området. Inom ramen för den delen av tjänsten som Riksteaterns finansierar finns en förväntan om att den forskare som anställs aktivt deltar med sin sakkunskap i Riksteaterns praktiska förändringsarbete.

Riksteatern har sedan några år tillbaka ett uppdrag från kulturdepartementet att vara ett expertstöd för hela det svenska scenkonstområdet. Det innebär bland annat att bidra med forskningsinsatser och att samverka med det civila samhället, högskolor och univiersitet. Du kommer att ingå i ett mindre team av forskare och verksamhetsutvecklare inom vd-stab som ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet inom Riksteatern. Din arbetsplats är i Hallunda och resor i landet kommer att förekomma.

Läs mer på www.riksteatern.se

Kontaktperson
Isak Benyamine, forsknings- och utbildningsansvarig
telefon: 070-38 81 007
e-post: isak.benyamine@riksteatern.se

 

Forskning om innovativa processer i offentlig upphandling
Stadsledningsförvaltningen, Helsingborg stad

Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad har under en längre tid arbetat med att stimulera Helsingborgskoncernen till att utnyttja de metoder som finns beskrivna i lagen om offentlig upphandling, t ex konkurrenspräglad dialog, projekttävling, offentligt-privat samarbete för innovation samt funktionskrav. Arbetet har varit särskilt inriktat på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsförvaltningen och de kommunala tekniska bolagen. Syftet med arbetet har varit att stimulera både koncernen och våra leverantörer till högre grad av innovation och nytänkande, särskilt när det gäller hållbara miljölösningar, så att ett spännande och kreativt näringslivsklimat utvecklas där miljöteknikföretag vill stanna och utvecklas.

Olika metoder har prövats, men det finns ingen samlad bild av det arbete och de processer som har genomförts. Vi vet heller inte vilken effekt processerna har fått i näringslivet. För att kunna utveckla våra upphandlingsprocesser behöver vi öka och systematisera vår kunskap om processerna och dess effekter.

Följande frågor menar vi är viktiga att besvara:

 • Hur förhåller sig de metoder och processer som använts till tidigare forskning och erfarenheter inom upphandlingsområdet?
 • Hur har beställare, leverantörer, brukare och andra berörda medborgagrupper påverkats av upphandlingsarbetet?
 • Vilka effekter i termer av innovation och ekonomisk tillväxt har uppnåtts?
 • Vilka effekter har upphandlingsarbetet haft på politiska värden och mål: offentlig insyn ansvarighet, rättssäkerhet och deltagande?
 • Vilken typ av lärande- eller utvecklingsprocesser har genererats till följd av erfarenheterna från arbetet med offentlig upphandling?
 • Hur kan metoderna och processerna i den offentliga upphandlingen förbättras och effektiviseras?

Tycker du att detta låter spännande är du den forskare som vi söker för att bidra till vårt kunskapsbyggande kring innovativa processer i offentlig upphandling. Vi vill att du i din ansökan skriver en forskningsplan om hur du skulle vilja ta dig an någon eller några av frågeställningarna ovan. Alternativt kan du närma dig problematiken från något annat perspektiv. Du som söker kan vara disputerad i företagsekonomi, statsvetenskap, socialt, arbete, juridik eller något annat relevant ämne.

Tjänsten är placerad på enheten för samhällsplanering på stadsledningsförvaltningen i centrala Helsingborg.

Läs mer på: www.helsingborgstad.se

Kontaktperson
Magnus Ydmark, chef vid enheten för samhällsplanering, avdelningen för samhällsutveckling, stadsledningsförvaltningen
telefon: 042- 105078
e-post: magnus.ydmark@helsingborg.se

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna är på maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen, och därefter vid en akademisk institution. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen, företaget/organisationen står för lön för resterande tid av anställningen, kostnader för arbetsrum, kontorsinfrastruktur och övriga förmåner vid arbetsplatsen. Under de två första åren är företaget/organisationen arbetsgivare och utser en kontaktperson för forskaren. Forskaren sitter på företaget/organisationen som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.

Under projektets tredje år anställs forskaren vid en akademisk institution och fortsätter med sin forskning inom Flexit-projektet och kontakterna med företaget/organisationen. Under det tredje året, då forskaren sitter på sin akademiska institution, utgår RJ:s bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader.

Vem får söka?

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Den sökande bör ha god social förmåga och goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden.

Ansökan

Forskare måste skicka in ett prefektintyg från en akademisk institution för att ansökan ska bli behandlad. Intyget ska ha prefekts eller motsvarandes underskrift och ska vara RJ tillhanda senast vid deadline, det vill säga klockan 16.00 den 7 februari 2018. Intyget ska även infogas i ansökan och läggs in efter ansökningsbrev och cv under rubriken Publikationer.

Prefektintyget (i Word-format) bör även innehålla information om vad som ingår i affilieringen under Flexit-projektets två första år (bidrag för administrativa kostnader för affiliering under projektets två första år utgår med max 30 000 kronor per år). Här ska bibliotekstjänster, kopieringmöjligheter och viss administrativt stöd ingå. I intyget garanteras även att institutionen har för avsikt att anställa forskaren under projektets tredje år.

Urvalsprocess

Efter en sakkunniggranskning som organiseras av RJ genomförs intervjuer under april och maj 2018. Kontaktpersonerna på företagen/organisationerna kallar till intervjuerna, eventuell reseersättning står RJ för. Anställningarna tillträds mellan 1 juli 2018 och 31 december 2018.

Ansökningssystemet är öppet från och med 9 januari 2018.

Ansökan ska vara RJ tillhanda senast klockan 16.00 den 7 februari 2018.

Ansökan görs via rj.se, läs anvisningar för ansökan på "Gör en ansökan" till höger.

 • Ange företag/organisation som anställningen avser i titeln och i ansökningsbrevet. Under rubriken Publikationer lägger du in ett prefektintyg, ett cv (med meriter inklusive en beskrivning av anknytning till svenskt lärosäte), namn på referenspersoner och en kort lista med publikationer. Under Anslagsförvaltare anger du institutionens lärosäte. Ange lärosätets LKP. Den lön du anger i ansökan ska baseras på nuvarande lön, som även gäller under projektet (inklusive sedvanlig lönerevidering). Samma sak gäller budgetposten Drift. Den drift som anges i ansökan ska specificeras och motiveras under Budgetkommentar och är (om den godkänns) den som gäller för projektet.
 • Till varje projektanslag beviljar RJ även ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, nationella och internationella konferensresor och språkgranskning av manus på främmande språk. Ta därför inte upp dessa kostnader i din ansökan.
 • RJ beviljar även ett bidrag till publicering med open access. Inte heller dessa kostnader ska tas upp i ansökan
 • Ansökan ska förutom personligt brev, prefektintyg (i Word-format) och cv innehålla titlar och sammanfattningar på svenska och engelska samt en forskningsplan med uppgifter om den forskning den sökande vill bedriva med utgångspunkt i det forskningsområde som företaget angivit (under rubriken Projektbeskrivning). Forskningsplanen ska innehålla syfte, upplägg, teori och metod, genomförande samt bidrag till den internationella forskningsfronten. Det ska dessutom framgå på vilket sätt forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och företaget/organisationen. Forskningsplanen får innehålla max 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som har fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Vid frågor om anställningarna kontakta Torbjörn Eng, torbjorn.eng@rj.se, 08-50 62 64 22 men även respektive företag/organisation och deras kontaktperson.

Vi undanber oss erbjudande om annonsering.