Gästforskarvistelser vid de svenska Medelhavsinstituten

2019-07-04

Sista ansökningsdatum

2019-10-29 16:00

RJ utlyser medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom.

Sammanfattning

 • Område: humaniora och samhällsvetenskap, inklusive rättsvetenskap och religionsvetenskap
 • Söks av: enskild forskare som avlagt doktorsexamen (avlagd senast vid tidpunkten för sista ansökningsdag) och som har en anställning som pågår under den tid då forskningsvistelsen planeras äga rum
 • Gästforskarvistelsen startar: tidigast 1 januari 2020
 • Gästforskarvistelsen avslutas: senast 31 december 2022
 • Gästforskarvistelsens omfattning: 4–12 månader som får delas upp i högst två perioder
 • Sökt belopp: max 500 000 kr
 • Ansökningssystemet öppnar: 1 oktober 2019
 • Utlysningen stänger: 29 oktober (kl. 16.00) 2019
 • Beslut fattas: i december 2019

Villkor för att ansöka

Inriktning och sökande

RJ utlyser medel till kostnader för vetenskapligt arbete vid de svenska Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom. Du kan söka medel för att bedriva vetenskapligt arbete inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive rättsvetenskap och religionsvetenskap. Med vetenskapligt arbete avses här forskning samt annat avancerat arbete av vetenskaplig karaktär vid museer, arkiv, bibliotek eller motsvarande.

Den som beviljas medel från RJ förväntas aktivt delta i institutets verksamhet och hålla berörd institutsdirektör eller motsvarande underrättad om arbetets framskridande.

Medel för forskningsvistelsen söks av dig som enskild forskare. Du ska ha avlagt doktorsexamen innan den sista ansökningsdagen för denna utlysning och ha en anställning vid ett svenskt universitet eller högskola, eller vid ett svenskt museum, arkiv, bibliotek eller motsvarande. Anställningen ska pågå under den tid då forskningsvistelsen planeras äga rum.

Vistelsen vid institutet ska omfatta fyra till tolv månader och får delas upp i högst två perioder. Vistelsen startar tidigast 1 januari 2020 och avslutas senast 31 december 2022.

Kostnader och belopp

Maximalt sökt belopp per ansökan är 500 000 kronor.

Medel kan sökas för:

 1. Lönekostnader (egen lön inklusive LKP) för den tid vistelsen varar
 2. Reskostnader till och från instituten
 3. Kostnader för uppehälle enligt svenska regler för utlandstraktamente

RJ förutsätter att den som ansöker har sin svenska arbetsgivares stöd för vistelsen vid något av instituten. RJ välkomnar om arbetsgivaren bekostar hela eller delar av lönekostnaden för den tid vistelsen varar.

RJ kommer att i särskild ordning tilldela instituten ett bidrag till deras omkostnader i samband med vistelserna. Bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader i övrigt utgår ej.

Den sökande ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang kring en utlandsvistelse (försäkringar, boende, visum och liknande). Detta görs i samråd med det egna lärosätet eller motsvarande och institutet där vistelsen ska ske.

Kostnaderna för uppehälle ska beräknas i enlighet med det statliga avtalet URA. Den som söker medel för vistelse vid instituten uppmanas att sätta sig in i villkoren för tjänstgöring utomlands, inklusive riskerna för att förlora sociala förmåner vid långvariga perioder utomlands. URA är ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Avtalet är flexibelt och ger möjligheter till individuellt anpassade lösningar av anställningsvillkoren genom att en skriftlig överenskommelse om anställningen - ett s.k. utlandskontrakt - upprättas mellan anställningsmyndigheten och arbetstagaren. På Arbetsgivarverkets webbplats www.arbetsgivarverket.se/personalutomlands finns samlad information om utlandstjänstgöring för statligt anställda. Frågor om beräkning av kostnader för utlandsvistelse ställs till det egna lärosätet eller motsvarande.

Antal ansökningar och tidigare anslag

Du får endast lämna in en ansökan om detta anslag i denna utlysning avseende en vistelse för en forskare vid ett av de tre instituten.

Har du ett annat pågående anslag från RJ med finansiering av egna lönekostnader får du söka gästforskarvistelse men du kommer inte att beviljas medel till lönekostnader för vistelsen.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt via RJ:s ansökningssystem, läs anvisningar för ansökan på "Gör en ansökan" till höger.

Ansökan ska skrivas på engelska utom sammanfattningen som ska skrivas på svenska och engelska.

Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som har fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Ansökan innehåller följande delar:

 • Titel – i din titel ska du även ange vid vilket institut din vistelse avser, förslagsvis genom att ange vistelseorten i parentes i slutet av titeln (Rom, Aten eller Istanbul).
 • Anslagsförvaltare – den institution eller motsvarande där du är anställd under vistelsen, anslag utbetalas efter rekvisition till anslagsförvaltaren i direkt anslutning till vistelsen vid institutet.
 • Sammanfattning – förklara här kortfattat varför forskningsvistelsen är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Sammanfattningen får innehålla max 1 500 tecken inklusive blanksteg.
 • Budget – den lön du anger i ansökan ska baseras på nuvarande lön, som även gäller under vistelsen (inklusive sedvanlig lönerevidering). Ange den LKP som gäller för din arbetsgivare. Under Drift ska du endast ange kostnader för resor till och från institutet liksom omkostnader enligt URA-avtalet för samtliga budgetår (1 januari – 31 december) som vistelsen sträcker sig över.
 • Budgetkommentar – här ska du specificera och motivera alla kostnader förknippade med vistelsen. Redovisa här eventuell medfinansiering från din arbetsgivare. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning anslag kan ges.
 • Projektbeskrivning – här skriver du din plan för gästforskarvistelsen. Det ska vara en detaljerad plan för vistelsen med angivna tidpunkter för vistelsen och en redogörelse för hur det planerade arbetet ska genomföras, samt med motivering till varför vistelsen är viktig för den egna forskningen, och för arbetet vid lärosäte, museum, arkiv och bibliotek eller motsvarande samt vilken relevans vistelsen har för det institut du planerar att förlägga din vistelse vid. Planen får innehålla max 20 000 tecken inklusive blanksteg.
 • Referenser – de källor som eventuellt tas upp i projektbeskrivningen.
 • Publikationer – här skriver du din meritförteckning. Ange i sammanhanget relevanta meriter, dina anställningsförhållanden vid tidpunkten för den planerade forskningsvistelsen samt redovisa kontakter med berört institut och dess omgivning i form av forskare, vetenskapliga miljöer, museer, arkiv och bibliotek.

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att ansökans försättsblad skrivs ut, signeras av forskaren och prefekt eller motsvarande och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Endast försättssidorna med budgeten och signatur ska skickas in, inte hela ansökan.

Så bedöms din ansökan

Bedömningen av ansökningarna görs av RJ baserat på ansökningarnas kvalitet och relevans samt efter samråd med berörda institut.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det att vägas in i bedömningen eller leda till att ansökan avslås.

Beslut om anslag fattas av RJ. Inga motiveringar för besluten ges.

Vad händer sedan?

Besluten fattas i december 2019. Sökande meddelas per e-post.

Tre månader efter avslutad finansiering från RJ ska forskaren skicka in en ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning för forskningsvistelsen. Se RJ:s webbplats för instruktioner

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll eller tekniska frågor:

Eva Stensköld, eva.stenskold@rj.se, 08-506 264 10

Frågor om instituten och deras verksamhet ställs direkt till respektive institut :