Ny nordisk satsning på forskning om framtidens samhällsutmaningar

2020-09-24

Sista ansökningsdatum

2021-02-15 00:00

En grupp stiftelser och fonder startar ett gemensamt humanistiskt-samhällsvetenskapligt forskningsprogram med fokus på vår tids stora frågor.

Våra nordiska länder står inför en mängd samhällsutmaningar. Migration, konflikter mellan etniska grupper, polarisering mellan stad och landsbygd, digitaliseringen av samhället, klimatförändringar och pandemier är exempel på fenomen som innebär stora utmaningar för människan. Problemen är oftast globala, men de ger ofta upphov till olikartade transnationella, nationella och lokala lösningar i de nordiska samhällena.

Humanister och samhällsvetare har en särskild uppgift när det gäller att öka förståelsen för och hanteringen av de många utmaningar vi står inför. Humanister och samhällsvetare erbjuder kritiska analyser av och perspektiv på samhällsutmaningarna som kan omvandlas till konstruktiva beslut om framtiden och därigenom komma samhället till nytta. Samtidigt är samhällsutmaningarna ofta så komplexa till sin natur att samarbete med andra vetenskapsfält kan vara nödvändiga för att nå framgång.

Mot denna bakgrund har Svenska litteratursällskapet i Finland, Riksbankens Jubileumsfond, Suomen Kulttuurirahasto (Finska kulturfonden), Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne tagit initiativet till ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt forskningsprogram med fokus på människan som social och kulturell varelse inför det 21:a århundradets utmaningar.

Mer detaljerad information om forskningsprogrammet och den kommande utlysningen av forskningsmedel annonseras senare under hösten 2020.

Utlysningen öppnas 1 januari 2021 och pågår till 15 februari 2021.

Mer information om utlysningen: Christer Kuvaja, christer.kuvaja@sls.fi