RJ Sabbatical 2019

2019-01-08

Sista ansökningsdatum

2019-02-07 16:00

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser. Efter en försöksverksamhet med fem utlysningar har RJ:s styrelse beslutat att RJ Sabbatical ska ingå i de reguljära stödformerna.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för sammanhållen forskningstid från sex till tolv månader för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten. Stödet avser att möjliggöra forskning på hela den tid som anställningen omfattar. Det ska användas för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter genom att ge goda möjligheter till utlandsvistelse under en period.

RJ Sabbatical ska användas för forskning eller för editionsprojekt. Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långtkommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

Ansökningar som innebär arbete med nya forskningsidéer och därmed omfattande insamling av material hänvisas i stället till RJ:s stödform Projekt. RJ Sabbatical kan inte användas till författande av läroböcker. RJ:s bidrag kan aldrig avse längre tid än tolv månader, men den sökande kan förlänga sin forskningstid med den forskningstid som ingår i den egna anställningen.

RJ finansierar kostnader för lön inklusive LKP samt ger ett bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader. Bidragets storlek beräknas efter de principer som gäller för forskningsanslag från RJ. Medel kan även sökas för utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering med open access samt för produktionsstöd.

Observera att forskare som får anslag av RJ ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir öppet tillgängliga på internet, så kallad open access. RJ vill även uppmuntra till att publicera monografier och bokkapitel öppet tillgängligt på internet.

Den som under 2019 tilldelas RJ Sabbatical är skyldig att påbörja sin forskning senast den 1 juli 2020.

Anvisningar

 • Det är endast möjligt att skicka in en ansökan om RJ Sabbatical per ansökningsomgång.
 • Vid ansökningstillfället ska tidigare forskningsanslag från RJ vara slutredovisade.
 • Den sökande som erhåller anslag inom RJ Sabbatical är skyldig att bedriva forskning på hela den tid som anställningen omfattar. Undantag får endast göras för doktorandhandledning i begränsad omfattning upp till maximalt 10 procent av heltidsanställning (motsvarande tre doktorander) och inte i större omfattning än som gäller när perioden för RJ Sabbatical ska påbörjas. Kostnader för doktorandhandledning finansieras inte av RJ.
 • Den sökande ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang kring en utlandsvistelse (försäkringar, boende, visum och liknande). Detta görs i samråd med det egna lärosätet och den utländska forskningsmiljön. Storleken på bidraget som söks för kostnader i samband med utlandsvistelsen ska beräknas och redovisas av den sökande. En utlandsvistelse om högst 90 dagar ska beräknas i enlighet med det statliga regelverket för utlandstraktamenten. En längre utlandsvistelse, särskilt om kostnaderna inkluderar medföljande, ska beräknas i enlighet med det statliga avtalet URA. Frågor om beräkning av kostnader för utlandsvistelse ställs till det egna lärosätet.
 • Forskare som har gått i ålderspension eller kommer att gå i ålderspension under den tid anslaget omfattar kan inte söka RJ Sabbatical.
 • Anslag inom stödformen RJ Sabbatical kan aldrig gälla mer än omfattningen på den sökandes anställning.
 • Det är inte möjligt att söka anslag inom RJ:s övriga stödformer innan anslag inom RJ Sabbatical är slutredovisat.
 • Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

Ansökan ska tydligt visa på vilket sätt och i vilken omfattning arbetet innebär att avsluta, utvidga och fördjupa tidigare påbörjad forskning. Det redan genomförda arbetet ska redovisas, liksom de insatser som återstår. Denna redovisning kan exempelvis göras i form av en tänkt innehållsförteckning där det tydligt anges vilket arbete som har slutförts tidigare respektive vad som ska göras inom ramen för RJ Sabbatical.

Ansökan bedöms efter:

 • Forskningens kvalitet och vetenskapliga värde.
 • Forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet, inklusive dess tydlighet och motiveringarna till projekttiden.
 • Projektets originalitet och relation till den internationella forskningsfronten.
 • Den förväntade effekten inom grundutbildningen och forskarutbildningen på heminstitutionen. RJ kommer att prioritera ansökningar som tydligt visar hur RJ Sabbatical förväntas bidra till forskningsmiljön och utbildningen vid heminstitutionen under en längre tid.
 • Projektets förväntade bidrag till internationella vetenskapliga kontakter och samarbeten.

Beredningsprocess

Ansökningarna granskas av en panel med till största delen internationella experter med möjlighet att kalla in ämnessakkunniga. RJ:s styrelse fattar beslut om vilka som beviljas anslag i juni 2019. Inga motiveringar för besluten ges.

Slutredovisning och uppföljning

En månad efter avslutad finansiering från RJ ska forskaren skicka in en slutredovisning av det forskningsarbete som har utförts. För att följa upp resultaten och effekterna av stödformen ska mottagaren, ett år efter avslutad RJ-finansiering, skicka in en kort redogörelse för utfallet av anslaget, det vill säga vad det ledde till i form av publikationer, befordran, inskickade ansökningar, nya internationella samarbeten, effekter inom grundutbildningen och forskarutbildningen på heminstitutionen och så vidare. Se RJ:s webbplats för instruktioner.

Anvisningar för ansökan

Ansökningar görs via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Följ RJ:s allmänna anvisningar för hur du gör en webbansökan. Vissa anvisningar som är specifika för RJ Sabbatical ges nedan. Ansökan ska redan från början innefatta alla kostnader för arbetets genomförande. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar:

Titel på projektet, på svenska och engelska.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta maximalt 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Start- och slutdatum ska avse det stöd som söks från RJ.

Budget med driftkostnader (kostnader i samband med utlandsvistelse, konferensdeltagande, översättning, språkgranskning, publicering open access, produktionsstöd), årsarbetstid, lön och LKP.

Projektbeskrivning maximalt 15 000 tecken inklusive blanksteg ska skrivas på engelska. Den ska redovisa forskningsfrågan, empiri, teori och metod samt forskningens relation till den internationella forskningsfronten.

Ansökan ska dessutom visa dels hur de vetenskapliga kontakterna mellan berörda institutioner (motsvarande) ska åstadkommas, dels hur effekterna inom grundutbildningen och forskarutbildningen på heminstitutionen ska uppnås.

Redogörelsen för det vetenskapliga arbetet ska, i form av en detaljerad disposition för de tänkta publikationerna, redovisa vilket forskningsarbete som är avklarat respektive vad som återstår. Den ska vidare specificera vilken typ av arbetsinsatser som krävs för att genomföra de olika momenten samt den beräknade tidsåtgången.

Beskrivningen ska också innefatta en kort cv med uppgifter om nuvarande anställning, pågående uppdrag samt de viktigaste externa forskningsanslag som forskaren har erhållit.

Projektbeskrivningen ska slutligen redovisa om och i så fall hur RJ:s finansiering kombineras med forskningstid som ingår i den egna anställningen.

Alla kostnader i budgeten ska specificeras och motiveras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.

Bidrag till konferenser, workshops och nätverk som du själv vill arrangera ska sökas via stödformen Forskningsinitiering.

Underskrift och prefektens intygande

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att ansökans försättssidor skrivs ut, signeras av forskaren och prefekt eller motsvarande och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. I och med att prefekten eller motsvarande skriver under ansökan så innebär det att denna garanterar att den sökande kommer att kunna bedriva forskning på hela den tid som anställningen omfattar under den period ansökan avser. Erhållet anslag inom RJ Sabbatical får inte negativt påverka det framtida utrymmet för forskning inom anställningen som följer av arbetstidsavtal och motsvarande.

RJ behandlar endast fullständiga ansökningar.

Sista ansökningsdag

 • Ansökningssystemet är öppet från och med den 8 januari 2019.
 • Webbansökan ska vara RJ tillhanda senast den 7 februari 2019 klockan 16.00.