Flexit 2020

2019-12-10

Sista ansökningsdatum

2020-03-05 16:00

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel till forskarinitierade Flexit-tjänster vid företag och andra organisationer inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer.

Till skillnad från tidigare utlysningar satsar vi nu på en modell där forskare i samarbete med organisationer skickar in förslag på Flexit-tjänster.

Sammanfattning

 • Område: humaniora och samhällsvetenskap.
 • Söks av enskild forskare som avlagt doktorsexamen. Sökes i samarbete med en organisation.
 • Projektens omfattning: 1–3 år. Två tredjedelar av tiden ska forskaren vara anställd på den medverkande organisationen och en tredjedel av tiden på ett lärosäte.
 • Ansökningssystemet öppnar 10 december 2019.
 • Utlysningen stänger 5 mars (kl. 16.00) 2020.
 • Beslut fattas i maj 2020.
 • Tillträdestid för tjänsterna: 1 augusti–31 december 2020.

Genom Flexit-programmet erbjuder RJ forskare och företag samt andra organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka, utveckla och utbyta kunskap och erfarenhet. Programmets ambition är att visa på möjligheterna för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap att omsättas i praktisk nytta samtidigt som erfarenheter från arbete i företag och organisationer bidrar till att utveckla forskningen.

Totalt har över 30 forskartjänster inom en rad olika verksamhetsområden tillsatts under de närmare tio år som Flexit-programmet pågått. Programmet har lett till viktiga erfarenheter om hur samverkansforskning kan organiseras och bedrivas i praktiken.

Hittills har Flexit-tjänsterna utgått från organisationers behov av kunskapsutveckling. Forskare har bjudits in att skicka in ansökningar som beskriver hur organisationens behov och frågeställningar kan mötas med en forskningsplan.

I ambitionen att lära av erfarenheter för att utveckla Flexit-programmet vill vi nu prova en annan modell där vi öppnar för att forskare i samarbete med organisationer skickar in förslag på Flexit-tjänster. Förslag på Flexit-projekt ska utarbetas gemensamt av forskare och organisationen och vara väl förankrade i organisationen. Projektförslagen ska utgå från ett välbeskrivet och välmotiverat kunskapsutvecklingsbehov hos organisationerna som forskaren möter med en forskningsplan.

Utformning av Flexit-anställningarna

Anställningarna löper mellan ett och tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring på organisationer inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer samt vid en akademisk institution. De första två tredjedelarna av projekttiden förläggs till organisationen och den sista tredjedelen till en akademisk institution. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen. Organisationen respektive lärosätet har arbetsgivaransvar och står för lön för resterande del av anställningen (25%). Organisationen står för kostnader för arbetsrum, kontorsinfrastruktur och övriga förmåner vid arbetsplatsen och utser en kontaktperson för forskaren, som under tiden på organisationen förväntas behålla och utveckla kontakter och kunskapsutbyte med universitetsvärlden.

Under projektets sista tredjedel anställs forskaren vid en akademisk institution och fortsätter sin forskning inom Flexit-projektet. Forskaren förväntas bibehålla kontakterna med organisationen och fortsätta verka för ömsesidigt kunskapsutbyte mellan organisation och akademi. Lärosätet erhåller bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader från RJ.

Vem får söka?

 • Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne senast vid tidpunkten för sista ansökningsdag.
 • RJ välkomnar ansökningar med koppling till företag och organisationer inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer. Undantagna är organisationer inom ABM-sektorn. Företagen och organisationerna ska ha minst 10 anställda.
 • Den sökande ska ha slutredovisat eventuella RJ-finansierade anslag senast vid tidpunkten för sista ansökningsdag.
 • Den sökande får inte vara eller ha varit anställd inom organisationen.
 • Sökande får endast skicka in en Flexit-ansökan.
 • Den sökande bör ha ett genuint intresse för praktiknära forskning och för samproduktion av kunskap tillsammans med praktiker, samt god social förmåga och goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden.

Ansökan

Ansökningssystemet öppnar 10 december 2019.
Ansökan ska vara RJ tillhanda senast klockan 16.00 den 5 mars 2020.

Ansökan består av följande delar:

Titel
I titeln, som ska anges både på svenska och engelska, anges förutom själva projekttiteln även vilken organisation projektansökan avser.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Anslagsförvaltare
Under Anslagsförvaltare anges medverkande institutions lärosäte.

Projektbeskrivningen, som ska utarbetas gemensamt av forskare och organisation, får omfatta max 25 000 tecken inklusive blanksteg, kan skrivas på svenska eller engelska och ska redovisa:

 • organisationens behov av kunskapsutveckling
 • forskningsfrågan
 • syftet
 • teori och metod
 • projektplan och motiveringar till projekttiden
 • forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • förväntat vetenskapligt bidrag
 • förväntat bidrag till organisationen
 • plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt (RJ:s policy för öppen tillgång till vetenskaplig produktion).
 • förväntade samverkanseffekter, exempelvis hur forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan organisationen och akademin
 • forskarens funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för den sökande.

Budget

 • Den sökande ska uppge månadslön, LKP och arbetstid inom projektet (75%). Ange lärosätets LKP. Den lön du anger i ansökan ska baseras på nuvarande lön, som även gäller under projektet (inklusive sedvanlig lönerevidering).
 • Ange driftkostnader samt kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd.
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader till det aktuella lärosätet enligt den modell som RJ tillämpar.

Under Budgetspecifikation ska samtliga kostnader specificeras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Prefektintyg
Prefektintyget ska innehålla information om vad som ingår i affilieringen under Flexit-projektets tid på organisationen (bidrag för administrativa kostnader för affiliering under denna tid utgår med 30 000 kronor per år). Här ska bibliotekstjänster, kopieringmöjligheter och viss administrativt stöd ingå. I intyget garanteras även att institutionen har för avsikt att anställa forskaren under projekttidens sista tredjedel.

Intyget som också skickas in till RJ ska ha prefekts eller motsvarandes underskrift och vara RJ tillhanda senast den 5 mars 2020.

Avsiktsförklaring
I intyget garanteras att organisationen har för avsikt att anställa forskaren under projekttidens två första tredjedelar under de villkor vad avser lön och kontorsinfrastruktur som framgår av utlysningen. Intyget som också skickas till RJ ska ha kontaktperson inom organisationens underskrift samt vara RJ tillhanda senast den 5 mars 2020.

Referenser
Ange fullständiga referenser i fältet för referenser till de källor du hänvisar till i din ansökan.

Publikationer
Här redovisas sökandens viktigaste publikationer. Maximalt fem titlar får anges.

Urvalsprocess

Ansökningarna bedöms och prioriteras av programgruppen för Flexit, efter vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet, mervärde för organisationen samt samverkanspotential.
Beslut om forskningsanslagen fattas av RJ:s styrelse i maj 2020. Inga motiveringar till beslut ges.

Anställningarna tillträds mellan 1 augusti och 31 december 2020.

Övrigt

Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som har fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.


Ofullständiga ansökningar behandlas inte.