Flexit

2013-12-12

Flexit-programmet är till för forskare som är intresserade av samverkan och kunskapsutbyte med övriga samhället.

Genom Flexit-programmet erbjuder RJ forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka, utveckla och utbyta kunskap och erfarenhet. Samverkan inom Flexit handlar om att omsätta kunskap i praktisk nytta och skapa ny kunskap och frågeställningar utifrån organisationers utmaningar och behov. Forskaren beforskar de områden som organisationerna har behov av, organisationerna erbjuder forskaren empiri och tillfälle att begagna sitt kunnande utanför akademin. Därmed knyter forskaren också ihop olika kunskapsdomäner.

Att finna forskare utanför akademin med praktiknära forskning är inget ovanligt inom exempelvis medicin, men inom humaniora och samhällsvetenskap ser det annorlunda ut. RJ finansierar forskningstiden och ansvarar för programmet. I rollen som forskningsfinansiär säkerställer RJ, i samarbete med organisationen, att Flexit-projekten riktar sig mot relevanta ämnesområden.

Så fungerar Flexit

I utlysningen presenterar organisationer sina behov av kunskapsutveckling. Forskaren gör en forskningsplan som beskriver hur organisationens behov kan bemötas. Ansökan granskas vetenskapligt av externa sakkunniga. De forskare vars ansökningar rankas högst intervjuas sedan av organisationen i samarbete med RJ. RJ:s styrelse fattar beslut om tillsättning av Flexit-tjänsten baserat på organisationens förslag.

Forskaren är anställd av organisationen de första två åren och av ett lärosäte det tredje året. RJ står för 75 procent av lönen under samtliga tre år, arbetsgivarna för resterande 25 procent.

De två första åren är Flexit-forskaren anställd av organisationen. Under denna period upptar forskningen 75 procent av arbetstiden, resterande 25 procent arbetar forskaren med uppgifter inom organisationen enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Det kan exempelvis vara organisationsutveckling, analyser och/eller föreläsningar och presentationer.

Projekten följs upp efter ungefär halva tiden. Då presenterar forskaren status i forskningsprojektet för Flexits programgrupp samt RJ:s representant, och tar upp eventuella frågor och problem.

Mellan år två och tre möts arbetsgivarna (både inom organisationen och akademin), forskaren, RJ:s representant och representanter från Flexits programgrupp för att skapa en smidig övergång för forskaren från organisation till lärosäte.

Tredje året tillbringar Flexit-forskaren på lärosätet för att slutföra forskningsprojektet. Forskaren är då anställd av lärosätet och arbetstiden är fördelad mellan 75 procent forskning och 25 procent undervisning eller andra uppgifter enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte

För organisationerna är forskarens kompetens intressant, inte enbart forskningsresultat relaterat till Flexit-tjänsten utan även övrig kunskap inom forskarens ämnesområde. Vid mötet mellan andra och tredje året diskuterar parterna hur forskarens kunskap om och erfarenheter av praktiknära forskning kan återföras till lärosätet samtidigt som samverkan mellan organisation och lärosäte kan stärkas.

RJ finns under hela tiden till hands för att hjälpa forskare, organisationer och lärosäten att lösa de problem och frågor som dyker upp. Nätverksträffar för Flexit-forskare anordnas regelbundet och under dessa möten kan forskarna diskutera gemensamma problem och utbyta erfarenheter.

Varför satsar RJ på Flexit?

RJ stödjer samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och forskare. Flexit-programmets utgångspunkt är att samverkan inspirerar till nya forskningsfrågor, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Det stärker kreativiteten, gynnar forskarmobilitet genom att öppna nya arbetsmarknader för forskare samt ger forskare tillgång till unik empiri och stimulerar till nya sätt att utveckla kunskap.

Vi arbetar för att öka samverkan mellan forskare och övriga samhället, för att dessa ska kunna dra nytta av varandras kunskap. Flexit är ett exempel på samverkan mellan olika sektorer, där akademisk forskning med lång tidshorisont möter organisationer som med snävare tidsramar är i behov av ny kunskap. Båda parter äger kompetens och kunskap som den andra har nytta av, RJ för samman dessa i en form som skapar mervärde för bägge parter.

 

Artiklar om Flexit-forskare

Flexit-forskare gör socialtjänstens arbete tydligare

Pia NykänenPia Nykänen, filosof och lektor i utbildningsvetenskap, ska klargöra vad brukares medbestämmande inom socialtjänsten innebär och hur det överensstämmer med lagstiftningen. Läs mer

 

Kvinnor, makt och golf

Sophie LinghagVad krävs för att lyckas med jämställdhetsarbete inom den ideella sektorn, med dess speciella villkor? Vilka är de organisatoriska förutsättningarna? Det hoppas Sophie Linghag, doktor i ekonomi, veta mer om när hennes Flexit-projekt på Svenska Golfförbundet är avslutat. Läs mer

 

Normer och makt i Hyresgästföreningen

Anna AdenijiAnna Adenijis uppdrag på Hyresgästföreningen handlar om normer och makt, om att få en bredare presentation i förtroendevalda styrelser och få bättre kunskap om vilka normer som präglar organisationen. Läs mer

 

Forskare som fokuserar på människan

Tre Flexit-forskare utgår från människan – kunden, medborgaren, eleven, användaren – i sin forskning. Det är ett perspektiv som fungerar väl när forskning och praktisk verksamhet ska förenas. Läs mer

 

Fokus på personlig integritet inom vården

Sara Belfrage Sara Belfrage arbetade som lärare i filosofi vid Umeå universitet i höstas när Flexit-projektet utlystes. Nu är hon anställd på Myndigheten för vårdanalys, för att analysera människors värdering av personlig integritet inom vården. Läs mer

 

 

Flexit-projekt ska jobba med stödstrukturer

Elisabet HöögFolkhälsovetaren Elisabet Höög är Flexit-forskare på FoU Välfärd vid Region Västerbotten.
– Frågor vi ställer oss i projektet är bland annat hur FoU Välfärd kan stödja lokala miljöer, hur man kan samverka bättre, vem och vilka som ska stödjas och hur man tar reda på vilket stöd som behövs. Läs mer

 

Flexit fyller på med nya forskare

Bild på Flexit-forskare 2014

Att byta miljö, att vara en akademisk resurs för företagen och att samtidigt utveckla nya kompetenser har varit starkt drivande skäl. Läs mer