Flexit-forskarna

2013-12-12

2018

Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet
Helsingborgs stad: Forskning om innovativa processer i offentlig upphandling

Katja Lindqvist, Lunds universitet
Kulturförvaltningen Region Skåne: Forskning om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar: drivkrafter, processer och samspel

Janet Johansson, Södertörns högskola
Riksteatern: Skapa jämlikhet genom att dramatisera dagliga rutiner bakom och framför scenen: ett projekt om sociala innovativa metoder för jämställdhetsstrategi vid Riksteatern

2017

Paula Mulinari, Malmö högskola
Stadskontoret i Malmö stad: "Malmö funkar inte utan vårt arbete" En studie om utlandsfödda kvinnors arbetsmarknads deltagande.

Ola Segnestam-Larsson, Ersta Sköndal högskola
Bräcke diakoni: Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoni.

Sofia Lindström, Högskolan i Borås
Kulturförvaltningen i Göteborgs stad: Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.

Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet
Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun: Integration av forskning i skolundervisningen Utbildningsförvaltningen Piteå kommun.

Catrine Kostenius, Luleå tekniska universitet
FoUI, Norrbottens kommuner: Forskning om samverkande hälsoarbete för barn och unga, Norrbottens Kommuner, FoUI.

2016

Stina Hansson, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Stadsdelsförvaltningen Angered: Att skapa tillit och kollektivt agerande för att verka för lokala intressen och minskad ojämlikhet i hälsa i stadsdelen Angered.

Kristina Lindström, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Turistrådet Västsverige: Hållbar turism genom inter-sektoriell samverkan

Pia Nykänen, universitetslektor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Leanlink, Råd och stöd, Linköpings kommun: Evidensbaserad praktik, delat beslutsfattande och utförande inom socialtjänsten

Katarina Wetter-Edman, Örebro universitet
Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS): Förstärkt personcentrering genom erfarenhetsbaserad kommunikation

2015

Anna Adeniji fil.dr Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet Växjö
Hyresgästföreningen: Representation, makt och normer. Intersektionella perspektiv på Hyresgästföreningens arbete

Cheryl Marie Cordeiro fil.dr, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
ABB: Att identifiera faktorer som påverkar acceptans av ny teknik inom industrin genom språkvetenskaplig analys, SFL och UTAUT: En studie av ABB User Experience

Jon Engström tekn.dr, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet
SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign): Service design: Innovationer från kund- och medborgarperspektiv

Sara Bengtsson forskningslektor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Invigos: Utvärdering och åtgärder för att främja motivationsprocesser under den enskilda lektionen när eleven använder det digitala verktyget "Alla kan skriva"

Sophie Linghag ekon.dr, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet
Svenska Golfförbundet: Jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter. En studie av ett jämställdhetsprojekt inom Svenska Golfförbundet

2014

Björn Lidestam, biträdande professor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut):Självförklarande väg

Christofer Laurell, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Volante: Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang

Elisabet Höög, fil.dr i folkhälsovetenskap med inriktning mot organisationsutveckling, Umeå universitet
FoU Välfärd, Region Västerbotten: Sammanhållen vård och omsorg i en spretig verksamhetsmiljö - stödstrukturer i praktiken

Malin Gawell, företagsekonom vid Södertörns högskola och Umeå universitet
Röda korset: Entreprenörskap för social förändring

Sara Belfrage, fil.dr, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), KI
Myndigheten för vårdanalys: När är det värt det? Skydd och inskränkningar av den personliga integriteten

2012

Alexandra Borg, fil.dr. litteraturvetenskap
Bonnierförlagen: Läsning 2.0. Boken och läsaren i det digitala samhället.

Anna-Maria Rimm, fil.dr. litteraturvetenskap
Förlagssammanslutningen de oberoende: Villkor och överlevnad: förlagsstrategier och positionering på den svenska bokmarknaden

Jonas Andersson Schwarz, fil.dr. medie- och kommunikationsvetenskap
Forsman & Bodenfors: Jaget som profil: Internetanvändarnas motivationsgrunder för vidarebefordran av innehåll på den sociala webben

2011

Mikolaj Dymek, JUNG, fil.dr företagsekonomi
Spelifikation – Marknadskommunikationens nya (data)spelregler

Sara Ljungblad, fil. dr i människa-maskin interaktion
LOTS Design: Att förstå framtidens användare: Kvalitéer från konsument till professionell kontext

Magnus Roos, fil. dr
Veryday (före detta Ergonomidesign): Metoder för att mäta emotionella relationer till produkter, tjänster och varumärken

Lina Wedin, fil.dr rättssociologi
Skanska Sverige, Supportfunktion miljö: Gröna innovationer och innovationsprocesser inom bygg- och fastighetssektorn.

2010

Martin Berg, fil.dr sociologi, 
Good Old: "Nätgemenskapernas socialitet"

Marcus Persson fil. dr i sociologi
ConsumerLab vid Ericsson i Stockholm: The Material Youth Culture of Mobile Technology

Susanna Toivanen, fil.dr i sociologi
NCC, Västra hanmen i Malmö: Framtidens arbetsplatser