Utvärderingen av Pro Futura 2016

2017-02-02

Under 2016 tillsatte RJ en grupp för att utvärdera Pro Futura. Fokus ligger på karriärfrågor.

De flesta finansiärer, liksom Sveriges unga akademi, Sveriges universitetslärarförbund och andra organisationer betonar vikten av en tydlig nationell karriärstruktur, begriplig även för forskare utanför Sverige. Forskarkarriärutredningen lämnade sitt betänkande under våren 2016.

Mot bakgrund av ovanstående valde Riksbankens Jubileumsfond  att låta den föreliggande utvärderingen av Pro Futura-programmet sätta frågor om karriärstruktur och karriärstöd inom humaniora och samhällsvetenskap i fokus. Det är alltså inte SCAS som står i fokus, inte heller den vetenskapliga kvaliteten hos enskilda Pro Futura-forskare, utan programmet som ett exempel på ett karriärprogram.

Utvärderarna har fått i uppdrag att titta på följande frågor:

  • Hur fungerar Pro Futura-programmet som en del av forskarnas karriär? Vad har det betytt för Pro Futura-forskarna? Vilka erfarenheter har lärosäten och forskare av nomineringsförfarandet och av anställningarnas utformning?
  • Hur är Pro Futura-programmet utformat i jämförelse med liknande program, nationellt och internationellt och vilka lärdomar av detta kan RJ utnyttja?
  • Hur kan RJ:s karriärstöd vidareutvecklas? Insatserna kan både gälla spetsforskningsprogrammet Pro Futura (med inriktning på att öka attraktionskraften för forskare och för lärosäten att nominera), men också insatser som riktar sig till en bredare grupp av forskare.
  • Hur kan och bör RJ:s samverkan med lärosätena i deras egenskap av arbetsgivare utformas?

Resultaten av utvärderingen är centrala också för andra finansiärer. För RJ:s del kan resultaten eventuellt också ge underlag för åtgärder för att bidra till en tydligare karriärstruktur i Sverige.

Utvärderingsgruppen består av:

•  Frans Gregersen, professor i danska, Köpenhamns universitet

  Sophie Hydén Picasso, forskningshandläggare Forskningsservice, Lunds universitet, utvärderingsgruppens sekreterare

•  Kristin Zeiler, biträdande professor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Pro Futura-forskare

•  Maria Ågren, professor i historia, Uppsala universitet, utvärderingsgruppens ordförande