Programpresentationer

2017-02-02

Här presenteras de program som RJ finansierar. Med program avses en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift som en grupp kvalificerade forskare utför under en längre tid.

I programmen är forskarna fria att själva definiera sin forskningsuppgift och det är den vetenskapliga kvaliteten i forskningsinnehållet som är det avgörande för vem som tilldelas stöd. Till skillnad från miljöstöd fokuserar programmen på en fråga eller ett problem. Programmen avslutas med en programskrift där de huvudsakliga resultaten diskuteras och presenteras. I länken till höger finns en länk till de programskrifter som är publicerade och nedladdningsbara. De är samtliga gratis och bara att ladda ner för den intresserade.

Här presenteras några programmen av journalister som intervjuat de medverkande forskarna under programtiden.

De flesta av programmen har egna webbplatser mer aktuell information om programmen.

Här presenteras också satsningen Nordiska rum och Lärande och minne.