Nils-Eric Svenssons stipendium

2016-01-13

RJ:s tidigare vd, Nils-Eric Svensson, avtackades 1993 med en fond instiftad i hans namn. Stipendierna ska främja utbytet mellan unga forskare i Sverige och övriga Europa.

Yngre disputerade svenska forskare inom RJ:s verksamhetsområde får genom Nils-Eric Svenssons stipendium möjlighet att vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö under en kortare tid. Medel ur Nils-Eric Svenssons fond utlyses varje höst. Stipendiaterna får 100 000 kronor vardera.

Stipendiater 2015 (sista året stipendiet delas ut)

Fil. dr Robert Aman (Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet)På Centre for International Studies and Research (CERI-CNRS-Sciences Po) i Paris ska han studera bildandet av ursprungsuniversitetet i Bolivia. Att få arbeta i nära anslutning till en ledande aktör inom kring forskning om ursprungsrörelser och utbildningsfrågor i Bolivia borgar för en ytterst givande vistelse med arbete med mitt postdoktorala projekt och min utveckling som forskare i allmänhet.

Fil. dr Karine Aasgaard Jansen (Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet)Under tre till fyra månader, vid University of York, Centre for global health history, ska Karine Aasgaard Jansen utveckla sin pågående forskning om samband mellan hälsa och politik, dvs. politiseringen av epidemier och hur det påverkar den kulturella begreppsbilden av sjukdomar. Detta genom att bredda studiens metodologiska och empiriska omfattning.

Fil. dr Anna Hedlund (Avdelningen för Socialantropologi, Lunds Universitet)Under två månader på Max Planck-Institut für ethnologische Forschung i Halle ska hon skriva artiklar baserade på etnografiska material som hon tidigare har samlat in bland rebellgrupper i Södra Kivu-provinsen i Kongo. De två artiklarna ska publiceras i internationella tidskrifter och avser öka förståelsen för krigets dynamik och våld i Östra Kongo. Dessutom bidrar de till antropologisk teoretisk och metodologisk forskning om både offer och förövares aktörskap i krig.

Fil. dr Gustav Lymer (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet)Tillsammans med forskargruppen Work, Interaction and Technology (WIT) vid King's College i London ska Gustav Lymer utveckla sina studier av ny teknik i tandläkarutbildning men även pågående studier av kunskaps- och teknikutveckling inom radiologisk och arkitektur.

Fil. dr Jennie Olofsson (HUMlab, Umeå universitet)Den verksamhet som bedrivs inom Centre for Social Studies vid University of Ljubljana, Slovenien, erbjuder Jennie Olofsson unik möjlighet att arbeta vidare med frågor som berör sociala aspekter av teknologisk utveckling och hur teknologiskt förfall påverkar och påverkas av sociala samspel.

2014

Per-Erik Nilsson, teologiska institutionen, Uppsala universitet, kommer under 3-4 månader forska vid forskningscentret Croyance, Histoire, Espace, Régulation Politique et Administrative (CHERPA), Institut d'Études Politiques eller Sciences Po, i Aix-en-Provence i Frankrike. Under vistelse ska han bedriva forskning om sekularism och den franska extremhögern.

Johan Svanberg, historiska institutionen, Stockholms universitet, ska forska vid Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin (HU) under höstterminen 2014. Under gästforskarvistelsen ska Johan Svanberg utveckla forskningsprojektet "Arbetskraftsrekrytering till en könssegregerad arbetsmarknad: Schleswig-Holstein-aktionen under 1950-talet". I projektet undersöks Schleswig-Holstein-aktionens bakgrund, uttagningarna i Västtyskland, arbetsplaceringarna i Sverige, påföljande arbetsplatsrelationer samt migranternas arbetskarriärer.

Lisa Skogh, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, ska forska vid forskningsavdelningen på Victoria & Albert Museum i London. I projektet ska hon utforska hur hustrur till skandinaviska och tyska regenter spelade en mycket avancerad och central roll i uppbyggandet av den officiella bilden av dynastin, fursten och staten. Kvinnors förfogade över speciella kunskaper och förväntningar genom att vara  mecenater och samlare.

Anna Jörngården, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet. Anna Jörngården reser till Department of English and the Humanities, Birkbeck, University of London under hösten 2014 för att arbeta med projektet Forms of Feeling: The Aesthetics and Ethics of Emotion. På Birkbeck har hon möjlighet att samarbeta med forskarna Nicola Bown, som arbetar med ett projekt som heter Tears, Idle Tears: Victorian Sentimentality Reconsidered och Carolyn Burdett, som skriver på en bok om framväxten av termen "empati": Coining Empathy: Psychology, Aesthetics, Ethics 1870-1920.

Fia Sundevall, ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet forskar under våren 2014 vid Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Oslo universitet, Norge. I det nya projektet inom ämnet: "Heteronormativitet i Försvarsmakten: uttryck, varaktighet och konsekvenser, 1900-2010" vill hon vidareutveckla projektets teoretiska ramverk samt utveckla en nordisk komparativ ansats.

2013

Linn Axelsson, fil. dr i kulturgeografi, Stockholms universitet, vill skapa ett nytt forskningsprojekt för att teoretiskt utveckla förståelsen för hur statens gränser fungerar i praktiken och vilka effekter gränsgörande har på olika former av globala flöden genom att utgå från topologiska förutsättningar. Det hoppas hon ska bidra till helt ny kunskap om hur dagens gränser påverkar internationell rörlighet och globala flöden.

The Department of Geography, The Open University, Milton Keynes i Storbritannien vill hon utveckla internationella kontakter och ta del av den unika kompetens om rumslig topologi som institutionens forskare förfogar över.

Per Becker,  professor vid Lund University Centre for Risk Assessment and Management, Lunds universitet, fokuserar på att förstå och stödja samhällsförändring för hållbar utveckling; vad som gör ett samhälle säkert och hållbart för störningar, avbrott och katastrofer samt kapacitetsutveckling som ett verktyg för att skapa och underhålla denna säkerhet och hållbarhet.

Han har bjudits in till Environmental Change Institute, Oxfords universitet, ett världsledande tvärvetenskapligt institut för forskning, utbildning och innovation inom området. Där ämnar han samla material till sin kommande bok samt skapa kontakter för framtida samarbete mellan de två forskningsmiljöerna.

Johanna Ringarp, fil. dr i historia, Historiska institutionen, Uppsala universitet, vistas under våren vid Institut für Erziehungswissenschaft, Münster universiet, för att utvecklas som forskare inom fältet Policy education och lärarprofessionsforskning. Genom vistelsen i Münster får hon möjlighet att utveckla den komparativa dimensionen i sitt postdoktorsprojekt ”Kunskapsmätningarnas dilemma. Internationella kunskapsmätningars påverkan på utbildningspolitiska reformer i Sverige och Tyskland 2000-2011”. Förutom den egna personliga utvecklingen tror hon att tiden kan gynna den svenska utbildningshistoriska forskningen i stort.

Anders Olof Larsson förflyttar sig från Institutionen för Informatik och Media till Research Group for Media and ICT (MICT) vid universitet i Gent, Belgien. I sin avhandling undersökte han, tillsammans med danska och norska forskare, hur politiska aktörer och etablerade medier använder internet och sociala medier för att kommunicera med sin publik. Nu kan han utvidga området till Beneluxländerna eftersom forskningsgruppen i Gent intresserar sig för samma frågor. Genom att tillsammans bedriva olika typer av komparativa studier kring hur politiska aktörer i Skandinavien och Beneluxländerna använder sig av sociala medier förväntar han sig att besöket kommer att utveckla forskningsområdet.

2012

Gina Gustavsson, fil. dr i statskunskap vid Uppsala universitet. Hennes projekt befinner sig i skärningspunkten mellan politisk teori och politisk sociologi. Hon forskar om en hittills relativt outforskad grupp med starkt inflytande i dagens liberala värld: debattörer och offentliga intellektuella som manar till kamp för liberala värden gentemot islam. Här återfinns t.ex. Ayaan Hirsi-Ali och Paul Berman, liksom Flemming Rose i Danmark, som valde att publicera Muhammedkarikatyrerna år 2005. Mer specifikt undersöker hon hur debattörerna förstår liberala institutioner, vilka karaktärsideal och debattideal de framställer som önskvärda och typiskt västerländska, och som de sätter i motsats till den muslimska världen.

Stipendiet används till att gästforska vid Nuffield College i Oxford under fyra månader, dit hon har bjudits in av professor David Miller, som organiserar ett politisk-teori-seminarium varje vecka.

Jakob Svensson, fil. dr, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, fokuserar  på politisk kommunikation från ett medbestämmande- och medborgarperspektiv. Den pågående forskningen inkluderar socio-politiska praktiker och identitetsskapande online, samt deras koppling till områden off-line. Hur påverkar de ökade möjligheterna till själv- och åsiktsförhandling som teknologi och samhälle erbjuder, medborgarnas motiv till att delta politiskt? Medför den digitala teknologin att medborgarnas intresse för politiskt deltagande förändras till förmån för andra aktiviteter?

Stipendiet används till vistelse vid Centre for E-Government vid Donau-Universität Krems, den ledande forskningsinstitutionen i Österrike som behandlar frågor om samhällets digitalisering och de nya villkor för politik och deltagande som detta medför. 

Jimmy Engren, fil. dr i historia vid Luleå Tekniska Universitet, forskar om migrationshistoria och arbetslivets historia. Avhandlingen belyste integrationen av svenska manliga invandrare i ett amerikanskt järnvägssamhälle. Postdoken ägnas svenska invandrarkvinnors klassbundna integrations i urbana miljöer.

Stipendiet ska användas för en vistelse vid universitet i Wien samt deltagande i en Österrikisk forskargrupp som studerar europeisk emigration till USA under 1800- och 1900-talet. Samverkan med gruppen syftar till att utveckla den egna forskningen om svenska invandrarkvinnors, och deras döttrars, integration i det amerikanska samhället mellan 1890 och 1930.

2011

Helena Falkenberg, fil. dr, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, är inbjuden till Department of Epidemiology and Public Health vid University College, London, för att studera status under organisationsförändringar.

Clara Gustafsson, fil. dr, företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, är inbjuden till University of Exeter Business School, för att studera hur och när förtroendet för varumärken uppkommer.

Lars Lundgren, fil. dr, lektor media- och kommunikation, Södertörns högskola, är inbjuden till Department of Media and Culture Studies, Utrecht, för att studera 1960-talet transnationella television.

Johannes Westberg, fil. dr, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet, är inbjuden till Institut für Erziehungswissenschaft i Zürich, för att studera den tidiga folkskolans finansiering.

Läs mer om 2011 års stipenidater här.

2010

Christina Öberg, tekn. dr, Department of Management and Engineering, Linköpings universitet, kommer att verka som gästforskare vid The Manchester Industrial Marketing and Purchasing Group, Manchester Business School, där hon planerar att göra en studie om vilken betydelse bilder och uppfattningar om nätverk inom företagsvärlden har för företagens affärsutveckling. 

Kristina Grange, tekn. dr, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH, kommer att verka vid The Global Urban Research Unit, School of Architecture, Planning and Landscape, universitetet i Newcastle. Hennes forskning handlar om de institutionella villkoren för den kommunala planeringsprocessen i Storbritannien.

2009

Otto von Busch, fil. dr vid Business and Design/Lab School, Göteborgs universitet, ska åka till London College Fashion School, för att vidareutveckla sina teorier kring mode, aktivism, hacking och det han kallar ”molekylär design management”.

Fredrik Persson, fil. dr vid Historiska institutionen, Lunds universitet, har blivit inbjuden till das Nordeuropa-Institut vid Humboldt Universitetet, Berlin, för att studera kommunism och kommunistiska regimer i tysk historiekultur.

Ulrika Söderlind, fil. dr vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, kommer att åka till Tbilisi State University och Caucasological Research Institute för att börja en kartläggning av georgiernas mat- och dryckeskultur från forntid till i dag.

2008

Anna Carlstedt, fil. dr i franska, Stockholms universitet, som ska resa till Sorbonne, Paris, för att arbeta vidare med sitt projekt ”Nostradamus och den poetisk-profetiska genren under den franska renässansen: en studie av en marginaliserad litteratur”.

Göran Duus-Otterström, fil. dr i statsvetenskap, Göteborgs universitet, som är inbjuden till University of Warwick, Storbritannien, för att vidareutveckla några teman i sin doktorsavhandling Punishment and Personal Responsibility.

2007

Ann Steiner, fil.dr i litteraturvetenskap och verksam vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, är inbjuden till Edinburgh universitet, där hon avser att vidareutveckla sin forskning inom litteratursociologi.

Andreas Önnerfors, fil.dr och forskare vid institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet, är inbjuden till Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine i Nice, där han avser att vidareutveckla sin forskning inom ”Mediterranean Crossroads – The Perception of Europe in Intellectual Networks from Pre-modernity to Post-modernity”.

Charlotta Hedberg, fil. dr och forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, är inbjuden till Sussex Centre for Migration Research, där hon avser att vidareutveckla sin forskning om internationell migration.

Erik Green, fil. dr och forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, är inbjuden till London School of Economics and Political Science, där han avser att vidareutveckla sitt forskningsprojekt ”From form to content: Agricultural extension services in colonial Malawi”. 

Kristina Göransson, fil. dr vid Avdelningen för Socialantropologi, Lunds universitet, är inbjuden till L’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris, där hon avser att vidareutveckla sin forskning inom socialantropologi.

Eric Bylander, jur. dr och lektor vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, är inbjuden till Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich, där han avser att vidareutveckla sin forskning inom processlagstiftning.

Flora Hajdu, fil. dr vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, är inbjuden till University of Oxford, African Studies Centre, där hon avser att vidareutveckla Afrikarelaterad geografisk och miljöinriktad forskning.

Per Förnegård, fil. dr vid institutionen för franska, italienska och klassiska språk vid Stockholms universitet och är inbjuden till Institut de Recherche et Histoire des Textes, där han avser att vidareutveckla sin forskning inom historiografi, lingvistik och filologi.

De två utländska mottagarna

Dr Daniela Huβer, Otto-von-Guericke-Universität, Klinik für Kardiologie, Magdeburg. Hon har inbjudits till kardiologerna vid Lunds universitet.

Dr Johannes Hushahn, Bucerius Law School i Hamburg. Han har inbjudits att forska på juridiska institutionen vid Uppsala universitet om ”Business Foundations in German and Swedish Law”.