ABM: Samlingarna och forskningen

2017-01-13

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i två omgångar (2015 & 2016) utlyst anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner.

Det nya programmet är en utveckling av de båda finansiärernas tidigare samarbeten inom postdokprogrammet för ABM-sektorn (Arkiv-Bibliotek-Museer).

Programmet Samlingarna och forskningen fokuserar på samarbeten mellan minnesinstitutioner och forskningen vid universitet och högskolor. Avsikten är att stödja olika typer av insatser som syftar till att göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart för forskningen. De sökande ges full frihet att självständigt bestämma inriktning på och utformning av sina projekt. Det är möjligt att få finansiering för olika typer av studier: materialinriktade, empiriska undersökningar, arbeten inriktade på metod- och teorifrågor, undersökningar orienterade mot minnesinstitutionernas metafrågor och/eller vardagsnära spörsmål. Renodlade forskningsprojekt hänvisas till andra stödformer.

De som fick medel 2016 presenteras i vår projektdatabas.

De som beviljades medel 2015 var:

Vardagens bilder och berättelser. Ett projekt kring kulturella omvandlingar i Nordiska museets samlingar
Projektledare: Jonas Engman, Nordiska museet

Hur frammanas konstnären ur arkiven? Exemplet Arosenius
Projektledare: Mats Malm, Göteborgs universitet

TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext - då och nu
Projektledare: Jonas Nordin, Kungl. biblioteket

Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser
Projektledare: Sofia Seifarth, Tekniska museet

TORA-projektet. Bygge och koordinering av historiska databaser
Projektledare: Clas Tollin, Riksarkivet