Arbetssätt

2019-06-25

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive teologi och juridik.

Från och med år 2005 finansieras denna forskning genom anslag till Program, Projekt, Infrastruktur för forskning, Forskningsinitiering och riktade utlysningar.

Med Program avses när en större grupp kvalificerade forskare under en längre tid utför en gemensam forskningsuppgift, medan ett Projekt är en mer begränsad forskningsuppgift, vanligen utförd av en enskild forskare under en kortare tid.

Infrastrukturellt stöd ges för att förbereda framtida forskning, såsom att bygga och bevara arkivsamlingar eller databaser. Med Forskningsinitiering avser RJ stöd till konferenser och seminarier, men även programplanering och att skapa forskarnätverk.

Det är stiftelsens styrelse som fattar beslut om forskningsanslag. Anslag utlyses endast en gång per år, förutom anslag till Forskningsinitiering, vilka söks fortlöpande och som beslutas av styrelsens arbetsutskott. Beredningsprocessen sker i två steg. I en första omgång väljs ett antal ansökningar ut som går vidare till en andra bedömningsomgång. De riktade satsningarna utlyses och bereds i särskild ordning.

Kompetensspridningen bland forskare i styrelse och beredningsgrupper återspeglar den stora bredden i stiftelsens verksamhet. Styrelsen består av personer med ekonomisk och politisk sakkunskap och en stor andel är professorer och riksdagsledamöter. RJ har en unik ställning som ett allsidigt nätverk i forksarsamhället, med förgreningar både mellan olika forskningsområden och mellan forskning och andra centrala samhällsintressen.

Inkomna ansökningar om forskningsanslag bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper. I var och en av dessa ingår några av styrelsens ledamöter och suppleanter (forskare och riksdagsledamöter) samt ett antal utomstående såväl nationella som internationella forskare. Ansökningarna har dessutom i den andra bedömningsomgången som regel granskats av externa sakkunniga inom eller utom landet. Varje ansökan bedöms i förhållande till vetenskapliga kvalitetskriterier och till internationell standard. I alla sammanhang kommer ansökningar med internationell anknytning att ges särskild prioritet.