Könsfördelning och karriärålder

2013-12-12

RJ:s ambition är att andelen kvinnor och män bland dem som söker projektanslag ska motsvara kvinnors och mäns andelar bland de potentiella sökande. Så har hittills varit fallet.

Enligt de riktlinjer för jämställdhetsarbetet i RJ:s forskningsfinansiering som fastställdes 2013 ska årligen andelen män och kvinnor redovisas som i egenskap av projektledare (sökande) eller projektdeltagare (finansieras av de beviljade anslagen) söker och erhåller RJ:s ordinarie forskningsstöd, det vill säga infrastruktur för forskning, program och projekt. Beviljandekvoter ska beräknas så att det blir möjligt att se om det sker en snedfördelning med avseende på kön under beredningsprocessen. Därutöver ska karriäråldern (antalet år som gått sedan doktorsexamen avlades) redovisas för samtliga projektdeltagare som får finansiering.

Riktlinjerna för jämställdhetsarbetet i RJ:s forskningsfinansiering anger bland annat följande mål för RJ:s arbete:

Kvinnor och män ska ha en beviljandegrad (andelen beviljade ansökningar av samtliga ansökningar) som står i relation till söktrycket, liksom samma storlek på anslagsbeloppen i jämförbara situationer.

Program

En analys av könsfördelningen av de sökande projektledarna ger vid handen att 29 procent är kvinnor och 71 procent män. Beviljade program har i ett fall en kvinnlig ledare, medan två leds av män (det vill säga en fördelning 33 – 67 procent). Varje program har dock flera projektdeltagare som får del av anslagen, så att enbart titta på projektledarna riskerar att bli missvisande. När hela forskargruppen tas med för de beviljade anslagen blir bilden denna: 36 procent av samtliga projektdeltagare är kvinnor och 64 procent män. I förhållande sammansättningen av de sökande innebär detta att andelen kvinnor sjunker (44 procent kvinnor respektive 56 procent män).

Projekt

Av de 713 ansökningarna har 57 procent manliga projektledare och 43 procent kvinnliga. Fördelningen under senare år har i stort sett varit stabil, och de beviljade anslagen har motsvarat söktryckets könsmässiga fördelning. De beviljade anslagen för 2014 avviker dock från ansökningarnas könsfördelning på så sätt att endast 33 procent tillfallit kvinnor och 67 procent män. Statistiken över samtliga projektdeltagare i ansökningarna ger samma bild: 44 procent är kvinnor och 56 procent män, men andelen kvinnor i de beviljade projektanslagen sjunker till 34 procent, samtidigt som männens ökar till 66 procent.

De tio år som statistiken nu omfattar visar sammantaget tendenser som är till de manliga projektdeltagarnas fördel. Andelen kvinnor sjunker från ansökningarna till beviljade anslag. Detta tyder på att både manliga och kvinnliga projektledare i större utsträckning har valt manliga medarbetare. Det är dock svårt för RJ att påverka valet av projektdeltagare. Även om talen är små, finns det anledning att analysera siffrorna djupare, inklusive på ämnesnivå.

Den genomsnittliga storleken på de beviljade anslagen är även den i stort sett lika och knappt 400 000 kronor högre för kvinnliga projektledare.

Anslagsbesluten bör även studeras i fråga om karriärålder för de forskare som fått sina ansökningar beviljade. Begreppet karriärålder anger antalet år som gått sedan doktorsexamen avlades. För kvinnor var den 2014 i genomsnitt 11,3 år (samma 2013), för män däremot 14,5 år (2013: 10,7 år). Medianvärdet för sökande är dock lägre för båda könen: för kvinnor 10 år och för män 12. Detta är ökning i förhållande till de senaste åren, vilket innebär att yngre forskare inte har klarat sig lika bra i konkurrensen om de åtrådda anslagen som tidigare. Detta är i och för sig inte egendomligt, eftersom erfarenhet rimligtvis bör öka förmågan att skriva ansökningar av hög kvalitet. Å andra sidan bygger RJ:s långsiktiga policy och mångåriga erfarenhet på att en bedömning, som i första hand avser ansökningarnas kvalitet och originalitet (och inte tidigare prestationer, så kallad track-record), är positiv för de yngre forskarnas möjligheter att framgångsrikt konkurrera om anslag. Om det sker en förändring i detta avseende kan RJ behöva överväga insatser för att förbättra de yngre forskarnas möjligheter.

Infrastruktur för forskning

Av sökande projektledare är 48 procent kvinnor och 52 procent män. Motsvarande tal för dem som fått anslag är 46 respektive 54 procent. Talen för samtliga projektdeltagare är 40 procent kvinnor respektive 60 procent män i såväl ansöknings- som beviljandeläge. Som nämnts kräver RJ inte avlagd doktorsexamen av dem som söker infrastrukturella projekt, varför det inte är så meningsfullt att diskutera de sökandes karriärålder.

Sakkunniga

Vad gäller val av sakkunniga visar en genomgång för 2014 följande:

  • Bedömningar av ansökningar om projekt gjordes i 155 fall av män och i 79 fall av kvinnor (66 respektive 34 procent).
  • Motsvarande siffror för program var 19 män och 2 kvinnor (90 respektive 10 procent).
  • För infrastruktur för forskning var motsvarande tal 24 män och 12 kvinnor (67 respektive 33 procent).

Det finns sammanfattningsvis goda skäl för beredningsgrupperna att öka ansträngningarna ytterligare för att rekrytera kvinnliga sakkunniga. Ambitionen att rekrytera sakkunniga utanför Sverige påverkar förmodligen möjligheterna att nå en jämnare könsfördelning eftersom en relativt hög andel av de seniora experterna utomlands är män.