RJ:s riktlinjer för öppen tillgång

2019-03-19

Forskare finansierade av Riksbankens Jubileumsfond ska publicera sina resultat open access det vill säga öppet tillgängligt på internet. Undantaget är monografier och bokkapitel där RJ vill uppmana och uppmuntra forskarna att publicera även dessa open access.

Forskare med anslag från och med 2010 ska publicera sina forskningsresultat med open access. Det gäller sakkunnigbedömda tidskrifts- och konferenspublikationer. Det kan ske antingen genom att publicera i en webbaserad tidskrift som tillämpar open access (guld open access) eller genom så kallad parallellpublicering. Det senare innebär att efter publicering i en traditionell tidskrift görs publikationen tillgänglig i ett öppet digitalt arkiv, till exempel i lärosätets öppna digitala arkiv, så snart som möjligt, men senast tolv månader efter ursprunglig publicering (grön open access). RJ accepterar även så kallad hybridpublicering.

Publikationer som publiceras öppet tillgängliga ska ha Creative Commons-licensen CC_BY.

RJ rekommenderar att forskningsdata som använts som underlag i publikationer görs öppet tillgängliga.

Vid slutredovisning av anslag ska i publikationslistan särskilt markeras vilka publikationer som är publicerade med open access samt anges hur open access har säkerställts.

RJ ger medel för open access-publicering

Till varje beviljat anslag inom stödformen Projekt lägger RJ på ett schablonbidrag om 50 000 kronor för ett treårigt projekt som finansierar högst en 75-procentig anställning. För större projekt beräknas bidragets storlek proportionellt mot arbetstidsvolymen för de forskare som RJ finansierar. Det går att ansöka om ytterligare stöd till publicering med open access under projekttiden. Det går även att ansöka om stöd efter att slutredovisningen är gjord, dock högst två år efter slutrapportering.

Har du frågor kring open access-publicering eller behöver praktisk hjälp, vänd dig till ditt lärosäte.

RJ verkar för ökad publicering open access inte endast genom kraven på OA-publicering, utan också genom att stödja olika plattformar och genom samverkan med andra organisationer.

  • RJ stödjer Kriterium, en plattform för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer.
  • RJ stödjer också Open Library of Humanities, en publiceringsplattform som stödjer akademiska tidskrifter inom humaniora.
  • RJ samverkar med andra forskningsfinansiärer och med Kungliga biblioteket (KB) och dess program Openaccess.se, i frågor om open access-publicering. KB har regeringens uppdrag att samordna det svenska arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

RJ följer upp kraven på öppen tillgång

RJ följer upp att forskare med RJ anslag följer riktlinjerna för öppen tillgång på olika sätt. Som mottagare av ett anslag från RJ är du ansvarig för att säkerställa att man inom projektet känner till och följer de riktlinjer för öppen tillgång som gäller.

  • Vid ansökningstillfället (andra omgången) ska de sökande ange plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt.
  • Efter halva projekttiden görs en halvtidsavstämning där projekten skickar in en uppföljningsrapport. Då följs även kravet om öppen tillgång upp och projektledaren ombeds besvara hur de kommer att säkerställa att projektets resultat publiceras med öppen tillgång. Vid själva uppföljningsmötet så påminner RJ även om att forskningsresultaten ska publiceras öppet.
  • Vid slutredovisning av anslag ska i publikationslistan särskilt markeras vilka publikationer som är publicerade öppet, länkar till dessa ska finnas samt att det ska anges hur öppen tillgång har säkerställts.

Varför har RJ krav på open access-publicering?

Allt fler forskningsfinansiärer, både svenska och internationella kräver att den forskning man finansierar publiceras open access. Det finns flera anledningar till detta. Open access-publicering ger ökad synlighet och spridning av forskningen. Forskningen kan avancera genom att fler forskare enklare och snabbare får tillgång till forskningsresultat. Forskare utanför akademin kan ta del av forskningsresultat utan att betala höga avgifter. Det kan vara yrkesverksamma inom till exempel vård och skola, men open access-publicering bidrar också till global tillgång till forskningsresultat. Även allmänheten får tillgång till forskningsresultat.