Årsberättelse

2013-12-18

Bild på årsberättelseRJ ska vara en ledande finansiär inom humaniora och samhällsvetenskap, en finansiär som utvecklar och förnyar forskningen. RJ utnyttjar sin handlingsfrihet till att arbeta probleminriktat och flexibelt. Vi kan inte göra allt utan måste fokusera och använda ett begränsat antal stödformer. Vi följer vad som sker i omvärlden och tar hänsyn till utvecklingen i vårt beslutsfattande.

Anslagen till forskning under 2016 uppgår till drygt 438 miljoner kronor, totalavkastningen på
tillgångarna till cirka 8,1 procent och marknadsvärdet på kapitalet vid årets slut till 13,4 miljarder kronor. RJ:s finansiella styrka ger goda förutsättningar både för egna initiativ och för samverkan med andra aktörer.

Årsberättelsen från Riksbankens Jubileumsfond innehåller två delar: en genomgång av RJ:s anslag till forskning och en redovisning för finansförvaltning och ekonomi.