Forskningsanslag

2018-07-12

RJ har ökat storleken på årliga beviljade forskningsanslag med en takt som är betydligt högre än tillväxttakten i konsumentprisindex.

Ökningen har möjliggjorts dels på grund av Kulturdonationen 1994 på 1,5 miljarder kronor och Erik Rönnbergs-donationen i början av 1990-talet på 9 miljoner kronor, dels på grund av finansförvaltnings resultat som ökat kapitalbasen väsentligt.

Beviljade forskningsanslag 1989-2017

Tabell som visar diagram över beviljade forskningsanslag 1989-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beviljade forskningsmedel uppgår för tioårsperioden 2008-2017 till 4 244 miljoner kronor samtidigt som stiftelsens förmögenhet har ökat från 7 288 miljoner kronor till 12 965 miljoner kronor. I slutet av 2017 utgjorde balanserade vinstmedel 17,3 gånger av årets beviljade forskningsmedel och kostnaderna för att bedriva stiftelsens verksamhet. Finansförvaltningens resultat bidrar således till ändamålet om att stödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige.

Tabell som visar tioårsöversikt över forskningsanslag 2008-2012

 

 

 

 

 

 

 

Tioårsöversikt över forskningsanslag 2013-2017