Realavkastningsmål och resultat

2019-05-08

RJ har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet.

Från starten hade finansavdelningen som mål att minst värdesäkra kapitalet realt, det vill säga behålla kapitalets värde med hänsyn taget till inflationen. Detta ändrades 1997 till att avse en real avkastning på fem procent över tiden. 2003 sänktes målet till fyra procent.

2017 fastställde styrelsen en placeringspolicy med mål att på lång sikt uppnå en genomsnittlig realavkastning om minst tre procent per år. Med detta mål bedöms RJ kunna hålla en jämn nivå på forskningsanslagen och därmed finns förutsättningar att aktivt främja och stödja den vetenskapliga forskningen på lång sikt.

Tabell som visar måluppfyllelse perioden 1989-2018

 

 

 

 

 

 

Tioårsöversikt – resultat och avkastning

Det finansiella resultatet uppgår för tioårsperioden 2009-2018 till 9 448 miljoner kronor. Totalavkastningen uppgår till 140,1 procent och avkastningen på jämförelseindex till 128,5 procent. Den aktiva kapitalförvaltningen som bedrivs inom RJ:s finansavdelning har därmed överträffat referensportföljens jämförelseindex med sammanlagt 11,6 procentenheter.

Den reala avkastningen uppgår sammantaget till 129,0 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet med 83,9 procentenheter. Den genomsnittliga reala avkastningen uppgår 2003-2018 till 7,8 procent jämfört med genomsnittliga målet om 3,9 procent per år.

Tabell över tioårsöversikt - resultat och avkastning 2009-2013

 

 

 

 

 

 

 

Tabell över tioårsöversikt - resultat och avkastning 2014-2018