Realavkastningsmål och resultat

2017-04-26

RJ har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet.

Från starten hade finansavdelningen som mål att minst värdesäkra kapitalet realt, det vill säga behålla kapitalets värde med hänsyn taget till inflationen. Detta ändrades 1997 till att avse en real avkastning på fem procent över tiden.

Sedan 2003 har styrelsen fastställt en placeringspolicy med mål att på lång sikt uppnå en genomsnittlig realavkastning om minst fyra procent per år. Med detta mål bedöms RJ kunna hålla en jämn nivå på forskningsanslagen och därmed finns förutsättningar att aktivt främja och stödja den vetenskapliga forskningen på lång sikt.

Måluppfyllelse i förhållande till de mål som har satts upp under respektive period

 

 

 

 

Tioårsöversikt – resultat och avkastning

Det finansiella resultatet uppgår för tioårsperioden 2007-2016 till 6 659 miljoner kronor. Total avkastningen uppgår till 84,0 procent och avkastningen på jämförelseindex till 77,9 procent. Den aktiva kapitalförvaltningen som bedrivs inom RJ:s finansavdelning har därmed överträffat referensportföljens jämförelseindex med sammanlagt 6,0 procentenheter.

Den reala avkastningen uppgår sammantaget till 72,4 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet med 24,4 procentenheter. Den genomsnittliga reala avkastningen uppgår för perioden 2004 till 2016 till 8,2 procent per år jämfört med målet om 4,0 procent per år.

Tabell över tioårsöversikt – resultat och avkastning

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell över tioårsöversikt – resultat och avkastning