Realavkastningsmål och resultat

2018-07-12

RJ har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet.

Från starten hade finansavdelningen som mål att minst värdesäkra kapitalet realt, det vill säga behålla kapitalets värde med hänsyn taget till inflationen. Detta ändrades 1997 till att avse en real avkastning på fem procent över tiden. 2003 sänktes målet till fyra procent.

2017 fastställde styrelsen en placeringspolicy med mål att på lång sikt uppnå en genomsnittlig realavkastning om minst tre procent per år. Med detta mål bedöms RJ kunna hålla en jämn nivå på forskningsanslagen och därmed finns förutsättningar att aktivt främja och stödja den vetenskapliga forskningen på lång sikt.

Tabell som visar måluppfyllelse perioden 1989-2017

 

 

 

 

 

 

Tioårsöversikt – resultat och avkastning

Det finansiella resultatet uppgår för tioårsperioden 2008-2017 till 7 658 miljoner kronor. Total avkastningen uppgår till 96,6 procent och avkastningen på jämförelseindex till 86,7 procent. Den aktiva kapitalförvaltningen som bedrivs inom RJ:s finansavdelning har därmed överträffat referensportföljens jämförelseindex med sammanlagt 9,9 procentenheter.

Den reala avkastningen uppgår sammantaget till 86,8 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet med 38,8 procentenheter. Den genomsnittliga reala avkastningen uppgår för 2017 till 8,1 procent per år jämfört med målet om 3,0 procent per år.

Tabell över tioårsöversikt - resultat och avkastning 2008-2012

 

 

 

 

 

 

 

Tabell över tioårsöversikt - resultat och avkastning 2013-2017