Risker och riskhantering

2019-05-09

Placeringspolicyn fastställs av styrelsen och anger placeringsinriktning, limiter för placeringsrisker, godkända finansiella instrument, avkastningsmål och etiska riktlinjer.

Inom ramen för placeringspolicyn och beslut i finanskommittén, såsom referensportföljen, är investeringsbesluten delegerade till finansavdelningen som leds av stiftelsens finansdirektör.

Tabell över placeringsregler enligt placeringspolicyn (som andel av stiftelsens tillgångar)

 

 

 

 

 

Alla värdepapper förvaras i en svensk bankdepå. Finansadministrationen är separerad från förvaltningen och består av funktionerna controller och back-office.

RJ upprättar årligen ett stresstest för att bedöma den påverkan som ett scenario med ett kraftigt värdefall på tillgångarna skulle ha på stiftelsens framtida utdelningskapacitet. Placeringsriskerna kan delas upp i följande riskfaktorer:

  • Marknadsrisker inklusive aktie-, fastighets-, valuta- och ränterisk samt hedgefondsrisker.
  • Kreditrisker, inklusive motpartsrisker.
  • Likviditetsrisker