Civilsamhället

2018-06-14

Områdesgruppen för forskning om civilsamhället

Den ideella sektorn har spelat en viktig roll i det svenska samhällets utveckling allt sedan associationernas och de klassiska folkrörelsernas födelse under 1800-talet. Under 1900-talet har de varit viktiga i uppbyggnaden av välfärdsstaten de utgör fortfarande en viktig del av det som numera inspirerat av internationell forskning och debatt kallas för det civila samhället, det vill säga området mellan offentliga samhällsinstitutioner (stat, landsting, kommuner etc.) och näringslivets aktörer.

Den svenska forskningen om civilsamhället har börjat växa sig starkare, men är ännu så länge spridd mellan en handfull aktiva institutioner. Det finns även ett relativt solitt kunskapsunderlag, främst när det gäller civilsamhällets omfattning, utbredning och inriktning. Mycket av kunskapsuppbyggnaden är deskriptiv. Den har mera sällan haft teoretiska utgångspunkter och endast i begränsad omfattning varit anknuten till internationell teoribildning.

Riksbankens Jubileumsfond tillkallade hösten 2003 en ny områdesgrupp för att stimulera till ökad och fördjupad forskning om civilsamhället. Dels för att ge forskningen förutsättningar att ta ett kvalitativt språng, dels för att bidra till utvecklingen av en egen teorigrund som öppnar för en utveckling som går bortom de gängse internationella ansatserna. Det gäller bl.a. att hitta utvecklingsvägar, som bidrar till att öka förståelsen av det genuint svenska/nordiska. Det är viktigt med ansatser som når bortom den traditionella forskning som utgår från stat och marknad.

Områdesgruppen har utgivit tre böcker: Civilsamhället. Några forskningsfrågor, redaktör Erik Amnå (RJ i samarbete med Gidlunds förlag, 2004) och Det civila samhället som forskningsfält. Nya avhandlingar i ett nytt sekel, redaktörer var Lars Svedberg & Lars Trägårdh (RJ i samarbete med Gidlunds förlag, 2006). Hösten 2007 utgavs antologin Global Civil Socitey. More or Less Democracy?, med redaktörer är Mikael Löfgren & Håkan Thörn. Boken, som är ett resultat av områdesgruppens seminarium vid World Social Forum i Nairobi 2007, utges i samarbete med Dag Hammarskjölds minnesfond som ett specialnummer i fondens serie Development Dialogue.

Dessutom har områdesgruppen initierat forskningsstöd till forskning om civilsamhället.

Som avslutning av gruppens arbete intervjuade Jenny Björkman forskare som varit inblandade i gruppens arbete eller som på andra sätt engagerat sig i civilsamhällesforskningen. Mellan staten och kapitalet. Civilsamhället under omkonstruktion, 2010. Gruppens arbete avslutades 2009.