Mål och resultat i offentlig verksamhet

2013-12-13

Hur sätts mål i offentlig verksamhet? Hur mäts resultaten? Det är huvudtemat för den områdesgrupp inom RJ som startade sin verksamhet 2011.

Ett växande intresse för mål och resultat löper som ett brett stråk genom det senaste århundradets strävanden efter ökad rationalitet och rationalism i ekonomi och samhällsliv. De senaste decenniernas reformtendenser sammanfattas ibland under rubriken "new public management". Hit hör renodling av olika verksamheter, kontraktsstyrning och andra impulser från näringslivet, decentralisering och ökad självständighet för verkställande organ, ett växande intresse för effektivitet och en större tonvikt på utvärderingar.

Riksdag och regering har ställt sig bakom den nya orienteringen, men efter hand har man också kunna notera en viss eftertänksamhet. Från vänster uppfattas en del inslag i mål- och resultatstyrningen som utslag av nyliberalism, från höger som återfall i planhushållning. En vanlig farhåga är att den alltmer markerade inriktningen på kvantitativa resultat ska tränga undan mer kvalitativa och svårmätbara ambitioner från offentlig verksamhet. Inte minst i den akademiska världen är dessa frågor heta. Vad är bra vetenskap, vad är bra högre utbildning?

Områdesgruppen ska ta initiativ till belysning av dessa frågor.

Ledamöter

 

Daniel Tarschys professor i statsvetenskap, Stockholms universitet (ordförande)
Shirin Ahlbäck Öberg docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
Rolf Annerberg utredare i konkurrenskraftutredningen
Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond
Henrik Berggren författare och journalist
Anna Castberg kansliråd, Finansdepartementet
Anders Grönlund docent vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 
Sten Heckscher f.d. ordförande i Regeringsrätten (Högsta förvaltningsdomstolen)
Marja Lemne universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 
Lena Lindgren docent i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 
Eva Lindström f.d. riksrevisor 
Britta Lövgren forskningssekreterare, Riksbankens Jubileumsfond
Joakim Molander utvärderingsschef, Sida 
Göran Sundström docent i statsvetenskap och forskningsledare, SCORE 
   
Robert Hamrén områdesgruppens sekreterare, Riksbankens Jubileumsfond