Offentlig ekonomi, styrform och ledarskap

2018-06-14

Områdesgruppen för forskning om offentlig ekonomi, styrformer och ledarskap bedrev sin verksamhet från 2004 till 2009.

Välfärden i framtiden är i hög grad beroende av den ekonomiska tillväxten och på möjligheterna till skattefinansiering. Den offentliga ekonomin är därför ett angeläget forskningsområde, inte minst mot bakgrund av den mycket snabbt förändrade demografiska situationen i Sverige. Befolkningsminskning parad med starkt förändrad sammansättning av befolkningen, etniskt och kulturellt, påverkar både skatteintäkterna och behoven av samhällsservice. 

Bakgrunden till denna områdesgrupp fanns i omvärldens förändrade villkor. Samarbetet inom den europeiska unionen har gett kommuner och regional organ en internatinell anläggningsyta som inte existerade för femton år sedan. Globaliseringen har minskat nationalstaternas betydelse och handlingsfrihet. Samtidigt har de utbyggda välfärdssystemen bidragit till att minska rörligheten hos arbetskraften. Det är ett växande politiskt dilemma.

Områdesgruppens arbete syftade till att med hjälp av seminarier och andra forskningsinitierande insatser stärka forskningsmiljöer som kan bidra till att utvärdera de långsiktiga effekterna av den nya ekonomika politiken.

Den nu pågående samhällsutvecklingen ställer allt större krav på vår samhällsorganisation som är organiserad och indelad utifrån traditionella administrativa gränser. Den offentliga ekonomins sammansättning sammanfaller inte med landets administrativa indelning. Utöver ett växande behov av gräns- och nivåövergripande samarbete ökar även samarbetet över nationsgränserna.

Vad som nu erfordras är empiriskt inriktad komparativ forskning om välfärdssystemens utveckling och om hur förutsättningarna för välfärden håller på att förändras till följd av globaliseringen, demografiska förändringar och värderingsförskjutningar. Detta utmynnar också i ett växande behov av komparativ forskning om samhällsorganisationens förutsättningar och omvandling och om ledarskapsfrågornas roll i denna process.