Elena Volodina

SweLL - forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk

Forskning inom svenska som andraspråk (L2) har under de senaste åren fått allt större betydelse, bl.a. i samband med den aktuella flyktingsituationen i Sverige och hela Europa. Detta avspeglas i regeringens beslut att genom Skolverket satsa på Nyanländas lärande med ett mål att ta fram bedömningsmaterial för svenska.
SweLL syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, lingvistiskt annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska. En sådan textsamling skulle möjliggöra sökningar efter språkliga strukturer som utmärker inlärarspråk, med en normaliserad version till ett urval av texter. För andra språk finns flera andraspråkskorpusar, men de är en bristvara för svenskans del.
Behovet av en sådan infrastruktur är uttalat inom flera områden inom andraspråksforskning: lexikonstudier behöver L2 material för att kunna besvara frågor om hur ordförrådet utvecklas, studier om syntax behöver material för att verifiera hypoteser från experimentella studier, osv.
För att tillgodose bl.a. dessa behov syftar SweLL till att skapa en infrastruktur som består av:
*en portal för datainsamling, både för import från filer och via online övningar
*verktyg för analys av inlärarspråk
*en L2-korpus på ca 600 texter annoterade med bl.a. fel
*sökmöjligheter för L2-material, såsom sökningar på behärskningsnivåer och grammatiska strukturer
Materialet och verktyg kommer att tillgängliggöras genom Språkbanken.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
IN16-0464:1
Summa
SEK 7 044 000,00
Stödform
Infrastruktur för forskning
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2016