Kommentar till Bibsam-konsortiets avtal

2019-06-25
  • Open Access

Kostnadsfördelningen mellan finansiärer och lärosäten för öppet tillgänglig publicering med Springer Nature, som Bibsam-konsortiet nu förhandlat fram, är ett bra avtal.

RJ:s kommentar till Lärsoä­ten och finan­siä­rer delar på kost­na­den i pilotav­tal med Spring­er Natu­re

Kostnadsfördelningen mellan finansiärer och lärosäten för öppet tillgänglig publicering med Springer Nature, som Bibsam-konsortiet nu förhandlat fram, är ett bra avtal. Riksbankens Jubileumsfond har sedan flera år stött sådan publicering. Vi har valt att bevilja ett tillägg till våra produktionsstöd för att möjliggöra öppet tillgänglig publicering. Detta tillägg har vi betalat direkt till de forskare vi stödjer, och det har gällt all publicering.RJ gör en bedömning av rimligheten i kostnaderna för öppet tillgänglig publicering, och från 2020 kommer vi att kunna redovisa kostnaderna för denna typ av produktionsstöd separat. På det sättet vill vi bidra till den utveckling som Bibsam-konsortiet också strävar efter: att på sikt hitta en hållbar kostnadsmodell för att göra vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga.

Författare

Marika Hedin

vd Riksbankens Jubileumsfond