Benjamin Martin

Kulturen i den internationella världsordningen: Hur europeiska staters kulturella fördrag skapade ett globalt kulturbegrepp, 1919-1968

Projekt utforskar hur ett globalt kulturbegrepp växte fram under 1900-talet, med en hittills relativt outforskad materia som huvudsaklig källa: kulturella fördrag mellan stater. Det är en väletablerad sanning att kultur kan användas för att legitimera makt. Detta gäller även på den internationella arenan, där kontrasterande idéer om "kultur" - kosmopolitiska kontra nationalistiska kulturbegrepp, till exempel - genom historien använts för att rättfärdiga maktutövning över stater och folk. Den relativa konsensus som råder i dag om alla kulturers lika värde är en förutsättning för den postkoloniala globala världsordningen. Men hur formades detta antirasistiska kulturbegrepp, och hur vann det över rivaliserande idéer som den om den europeiska civilisationens överhöghet? Hur bildas och sprids globala koncept som civilisation och kultur?
Frågorna kan besvaras genom en historisk analys av kulturella fördrag mellan stater. Därför kommer jag att genomföra en systematisk multimetodstudie av kulturella fördrag i Europa från åren 1919-1968. Dessa rättsligt bindande avtal illustrerar hur stater enas om vad kultur är, vad kulturen kan och bör göra, och i vilken utsträckning staterna bör främja eller reglera olika kulturella uttryck. En jämförande analys av internationella kulturella fördrag över tid möjliggör en kartläggning av olika visioner om kultur, samt visar hur dessa visioner konkurrerat och samspelat i framväxten av det globala system för kulturella relationer som finns i dag.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P16-0900:1
Summa
SEK 2 736 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Idé- och lärdomshistoria
År
2016