Forskning & finansiering

2018-05-30

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Målet för Riksbankens Jubileumsfond är att ge svensk forskning inom stiftelsens verksamhetsområde möjlighet att nå en framträdande ställning internationellt.

RJ arbetar efter två linjer. För det första finansieras högkvalitativa ansökningar från forskarna själva. För närvarande finns stödformer avpassade för såväl individuella forskare som för mindre och större grupper: Program, Projekt, Infrastruktur för forskning och Forskningsinitiering. RJ utlyser anslag till Program, Projekt och Infrastruktur för forskning en gång per år, men forskarna kan söka medel till Forskningsinitiering – vanligtvis konferenser och vetenskapliga nätverk – under hela året.

RJ gör för det andra riktade insatser som kan utveckla och stärka svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Inspiration till sådana riktade insatser kan komma från flera håll, exempelvis från utvärderingar av pågående verksamheter, konferenser, beredningsgrupper eller från styrelsen.

Grundläggande för RJ:s arbete är den ingående kvalitetsbedömning som beredningsgrupper och externa sakkunniga gör. Alla ansökningar bedöms i förhållande till vetenskapliga kvalitetskriterier och internationell standard. I alla sammanhang prioriteras ansökningar med internationell anknytning.

Om ansökningarna aktualiserar forskningsetiska frågor prövas de på samma sätt som ansökningar till Vetenskapsrådet. Frågor om jäv hanteras i enlighet med de riktlinjer som RJ:s styrelse har fastställt. RJ följer upp och utvärderar anslagen och omprövar fortlöpande sina stöd- och arbetsformer.