RJ Infrastruktur för forskning 2020

2019-12-04

Med Infrastruktur för forskning avses sådana insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Anslag beviljas för forskningsförberedande åtgärder som exempelvis:

 • skapande av plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas
 • tillgängliggörande av betydelsefulla samlingar vid arkiv och bibliotek
 • upprättande av databaser.

Anvisningar

 • Varje projektledare får endast skicka in en ansökan om Infrastruktur för forskning.
 • Anslagsförvaltaren förväntas bidra till finansiering av infrastrukturen.
 • Sökande måste redovisa tillstånd och eventuella avtal som är nödvändiga för genomförandet.
 • Vid ansökningstillfället ska den sökande ha en datahanteringsplan för den långsiktiga förvaltningen av infrastrukturen. Ömsesidiga juridiska, institutionella samt ekonomiska skyldigheter och rättigheter ska vara utredda. Läs mer om RJ:s datahanteringsplan.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Projektdeltagare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att projektdeltagaren innehar en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare.
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands.
 • Forskningsinfrastrukturen och forskningsdata som tas fram vid infrastrukturen, databaser, samlingar och annat material ska, utan kostnad, göras öppet tillgängliga för forskarsamhället och samhället i övrigt så snart det är möjligt.
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar.
 • Säkerställ att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Bedömningskriterier

RJ uppmuntrar till nytänkande och originalitet inom Infrastrukturer för forskning. De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är ansökans vetenskapliga kvalitet inklusive projektets utformning och genomförbarhet, forskningens behov, den internationella anknytningen och den långsiktiga hållbarheten i föreslagna lösningar.

Beredningsprocess

Ansökningsprocessen sker i två steg. Ansökningarna bedöms och prioriteras i en särskild beredningsgrupp. De projekt som väljs ut för fortsatt beredning skickar in en utvecklad ansökan som sedan granskas av externa sakkunniga från Sverige eller utlandet, vars utlåtanden tas med i beredningsgruppernas bedömning i andra omgången.

Stiftelsens styrelse fattar det formella beslutet. Skriftliga utlåtanden från de externa sakkunniga skickas till alla som har gått vidare till andra omgången efter beslutssammanträdet i oktober.

Första omgången

Redan i första ansökningsomgången ska projektledaren informera prefekt eller motsvarande om att medel söks hos RJ. I ansökan ska det framgå om infrastrukturprojektets verksamhet ligger inom en statlig myndighets eget ansvarsområde.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför projektet är viktigt, dess syfte samt hur det ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta max 19 200 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och ska redovisa:

 • syfte
 • metod
 • projektplanen och motiveringar till projekttiden
 • relationen till befintliga infrastrukturer, om sådana existerar, samt samordningen av dessa
 • det infrastrukturella behovet ur forskarsamhällets perspektiv
 • projektdeltagarnas relevanta kompetenser och meriter
 • nuvarande anställningsförhållanden för samtliga projektdeltagare
 • överenskommelser och samverkan med berörda parter
 • hur satsningen ska mottas, underhållas och vidareutvecklas på längre sikt
 • plan som beskriver hur infrastrukturen och data som tas fram vid den ska göras öppet tillgängliga.

Budgeten

 • Namnge alla projektdeltagare. Lista dem med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell övrig personal, såsom assistenter och teknisk personal, men namnge dem inte. Kostnaden ska anges under drift.
 • Resursbehov (löner och drift) ska specificeras och motiveras.
 • Eventuell finansiering från anslagsförvaltaren.
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.

Under Budgetspecifikationer ska samtliga kostnader specificeras och motiveras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Andra omgången

Andra omgångens ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt eller motsvarande, och försättssidorna med budgeten och signaturer skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Projektbeskrivningen i andra omgången får omfatta max 64 000 tecken inklusive blanksteg och ska skrivas på engelska, samt innehålla samma punkter som i första omgången, men vara mer detaljerad och dessutom innefatta redovisning av eventuella internationella samarbeten.

RJ tillåter endast smärre korrigeringar av budgeten mellan första och andra ansökningsomgången. RJ har ingen skyldighet att täcka de kostnader som redovisas utan har full frihet att bestämma i hur stor utsträckning bidrag kan ges.

För ytterligare information kontakta Eva Stensköld.